Verbeteraar

ZWOLLE
Organisatie |

Driezorg

Driezorg is al meer dan 30 jaar actief in de ouderenzorg en biedt dienstverlening en faciliteiten aan op het gebied van Wonen, Welzijn & Zorg aan ruim 1500 cliënten. Driezorg heeft 11 eigentijdse locaties; 10 in verschillende wijken van Zwolle en 1 in Hattem. De zorg- en dienstverlening aan deze cliënten wordt geboden door ruim 700 medewerkers en 600 vrijwilligers.

Control is een adviserende eenheid, die tot taak heeft het leveren van beleidsontwikkeling en advisering aan het managementteam. Daarnaast bewaakt de afdeling Control de opzet, bestaan en werking van interne processen en is zij verantwoordelijk voor het risicomanagement. Control werkt nauw samen met de eenheid Bedrijfsvoering, met name de Financiële administratie, Cliëntenadministratie en P&O. Control richt zich vooral op de bedrijfseconomische en strategische prestaties en de ondersteuning van de sturing van de organisatie.

KV_Opdrachten_Driezorg
Functie | Business Controller

Door de toenemende complexiteit in de zorgcontracten wil Driezorg de borging van de contractuele verplichtingen versterken. De Business Controller is verantwoordelijk voor de borging van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de registratie van contractvoorwaarden en -eisen van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor en het nakomen daarvan. Hierbij vertaalt de Business Controller de gegevens naar informatie in de vorm van omzetontwikkeling en ondersteunt hij/zij de controller met kostprijsberekeningen en de effecten op de planning & controlcyclus. Daarnaast is Driezorg op dit moment bezig de inrichting en inhoud van de managementinformatie te optimaliseren. Hierbij wordt informatie uit de basisapplicaties gecombineerd in beeld gebracht in een centrale BI-tool. De Business Controller zal een belangrijke rol spelen in de inrichting, implementatie en bewaking van deze BI-tool en de effecten op de vertaling naar resultaatgerichte sturing.

Vanuit de Driezorg visie wordt het jaarplan van Driezorg opgemaakt en vertaald naar resultaatgebieden inclusief de hiervoor benodigde inzet van middelen. Aan de hand van de richtlijnen uit het beleidsplan van de Directeur-bestuurder, afgesproken procedures en het begrotingsproces wordt de begroting vertaald naar een begroting per organisatorische eenheid van Driezorg.

Vanuit de P&C cyclus wordt periodiek de voortgang op de realisatie van de doelen uit de jaarplannen gevolgd door middel van de maandrapportages. De Business Controller is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stuurinformatie en adviezen en wordt aangestuurd door de controller. Is aanspreekbaar op het slim, efficiënt en transparant uitvoeren van de dienstverlening.

Kerntaken zijn verder:

 • Implementeren monitoring en analyseren ratio’s vanuit strategie, jaarplan en begroting
 • Ondersteunen bij het opstellen van begrotingsuitgangspunten in de kaderbrief (berekening formatie, bezetting vastgoed, normen, etc.)
 • Benchmarking van de begrotingen en managementrapportages van teams
 • Voert overleg met de interne klanten, waaronder de teammanager als budgethouder. Ondersteunt deze, onder andere door Driezorg-brede condities te vertalen naar de team specifieke situatie.
 • Voldoet aan de compliance-eisen en draagt zorg voor de correctheid van die processen een en ander conform de eisen van de interne controle (AO/IC).

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Met focus op managementinformatie en compliance

De kandidaat van keuze voldoet aan de volgende eisen:

 • Beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau aangevuld met opleidingen gericht op de (business) control functie. Is specialist op bedrijfseconomisch vakgebied en heeft kennis van de regelgeving in de zorg, bekend met de laatste trends en ontwikkelingen binnen de zorg. Is hierdoor gesprekspartner voor de controller en management.
 • Heeft grondige kennis van de werking en mogelijkheden van AO/IC, specifiek van de binnen Driezorg gebruikte administratieve/ICT-systemen (Exact, Beaufort en ONS/Nedap) en van de hierbij behorende administratieve procedures en voorschriften.
 • Denkt in processen en resultaten. Heeft voldoende kennis van de rapportage-methodieken en weet deze te operationaliseren. Ervaring met de inrichting van een BI-omgeving is een pré.
 • Beschikt over zeer goede kennis van en vaardigheid in het toepassen van Excel en kan spreadsheetmodellen doorgronden.

Persoonlijke kenmerken zijn:

 • Is vaardig in het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden.
 • Zoekt actief het interne overleg op, adviseert daar waar nodig.
 • Kent een groot zelf startend vermogen.
 • Beschikt, naast analytische vaardigheden, over het vermogen om verbale en schriftelijke toelichting te geven op de financiële informatie (cijfers).
 • Is in staat conceptueel te denken en de vertaling te maken naar instrumenten om de primaire processen te controleren.
 • Is procesgericht: denkt en handelt in processen, gericht op optimalisatie van het werk voor de klant.
 • Is in staat om over de dagelijkse praktijk heen te kijken naar het grotere geheel en naar mogelijk toekomstige situaties.
 • Is kritisch op het eigen optreden, zorgt voor feedback op eigen performance. Laat zichzelf aanspreken op zijn output.
 • Let op details en vraagt door daar waar onduidelijkheden bestaan.
 • Communiceert gemakkelijk met iedereen binnen Driezorg. Blijft effectief functioneren ook als er sprake is van hoge werkdruk en piekbelasting.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Business Controller
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.