Directeur-Bestuurder – Sportbedrijf Raalte

Sportieve en ondernemende bestuurder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportbedrijf Raalte

Sportbedrijf Raalte BV is in 2015 door de gemeente Raalte opgericht. In opdracht van de gemeente exploiteert zij de gemeentelijke sportvoorzieningen en stimuleert zij sport en bewegen onder inwoners van Raalte. Het Sportbedrijf Raalte is gericht op een gezond, vitaal en sociaal leven voor iedereen door samen sportief en actief te zijn. Zij stimuleren een gezonde leefstijl door het aanbieden van sport- en beweegprogramma’s. Hiermee prikkelen zij jong en oud om in beweging te komen en grenzen te verleggen. Samen sporten voor iedereen en op elk niveau maken ze mogelijk in een veilige omgeving en moderne sportaccommodaties. Sportcentrum Tijenraan is daarbij de grootste accommodatie die zeven dagen in de week, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, volop bruist door verschillende sport- en beweegactiviteiten.

Als Sportbedrijf zijn ze de kennispartner op het gebied van sport, bewegen en leefstijlverbetering. Dat doen zij door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma’s met onderwijs, (sport)verenigingen, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente. Met ruim 45 sportieve collega’s werkt Sportbedrijf Raalte daar elke dag hard aan om dat samen mogelijk te maken.

Voor deze mooie en sportieve club zoeken wij een directeur -bestuurder.

Functie

Directeur-Bestuurder

De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor Sportbedrijf Raalte BV. Hij of zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling, planning en realisatie van het beleid van de organisatie en vertegenwoordigt de organisatie in externe betrekkingen.

De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de besloten vennootschap. De bestuurlijke bevoegdheden van de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Raalte BV.
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het formuleren en het realiseren van de missie, visie en het vastgestelde beleid van Sportbedrijf Raalte BV en de resultaten van de organisatie. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de organisatie in de externe contacten en onderhandelt namens de organisatie met overheden, koepelorganisaties, belanghebbenden, regionale samenwerkingsverbanden en dergelijke. Ook draagt de directeur-bestuurder zorg voor de opbouw en instandhouding van een positief imago van Sportbedrijf Raalte BV.
Intern is hij of zij verantwoordelijk voor de gehele werkorganisatie bestaande uit ruim 45 medewerkers. De directeur-bestuurder draagt zorg voor de beleidsvoorbereiding, -vaststelling, -planning, en -uitvoering. Daarnaast bevordert de directeur-bestuurder een goed werkklimaat, treft de maatregelen die hiervoor nodig zijn en stimuleert de inbreng van de verschillende medewerkers in de organisatie.

De directeur-bestuurder heeft de volgende verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 • Besturen: geeft richting en sturing aan de organisatie op financieel-economisch, sportinhoudelijk, maatschappelijk, marketing en HRM-gebied. Is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de gehele organisatie. Stimuleert en motiveert management en medewerkers door het uitdragen van een heldere en duidelijke visie.
 • Representatie/vertegenwoordiging: vertegenwoordigt en representeert de organisatie in externe contacten en betrekkingen. Draagt als boegbeeld van de organisatie de visie, missie en beleid van de organisatie uit. Verzorgt de externe presentatie en de contacten met de pers. Voert overleg en onderhandelingen met overheidsorganen, maatschappelijke organisaties en overige belanghouders en samenwerkingspartners en weet op deze wijze de positie van Sportbedrijf Raalte BV in de regio te versterken.
 • Strategie en beleid: is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vaststelling, planning en realisatie van beleid ten aanzien van: kwaliteit, dienstverlening en een vraag gestuurd product- en dienstenaanbod. Houdt zich bezig met strategische beleidsvorming en overlegt met onder andere gemeente, landelijke organisaties, collega-sportbedrijven, lokale sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.
 • Ondernemen; heeft de focus op kansen, prestaties en risico’s om met sport en bewegen maatschappelijk te ondernemen en stuurt en beheerst deze ook. Signaleert en anticipeert op ontwikkelingen in de markt en ontwikkelt nieuwe activiteiten voor de organisatie.
 • Verantwoorden: legt verantwoording af en verschaft tijdig de informatie die daarvoor nodig is aan de Raad van Commissarissen. Legt maatschappelijke en sportinhoudelijke verantwoording af aan belanghouders en samenleving, o.a.in het jaarverslag.
 • Overleg; heeft open en goed overleg met de personeelsvertegenwoordiging ten aanzien van de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Heeft een veelheid aan externe contacten en netwerken op bestuurlijk, sportinhoudelijk en maatschappelijk vlak.

De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren voor jou als directeur- bestuurder zijn:

 • De balans tussen de opdracht vanuit de gemeente Raalte en het ondernemen in sport en bewegen.
 • De verbinding tussen sport & bewegen en verenigingen, onderwijs, sociaal domein en bedrijfsleven.
 • Professioneel beheer en onderhoud van de accommodaties en duurzaamheid.
 • Innovatie en inclusiviteit.
Visie Communiceren Besluitvaardig Leidinggeven Impact Relaties aangaan Initiatief Daadkracht Mensgericht Ondernemend Klantgericht Sport & Bewegen Salland

Profiel

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende kennis en vaardigheden. Hij of zij:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over aantoonbare integrale bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in sociaal ondernemende organisaties;
 • Is een generalist met een brede maatschappelijke interesse en visie;
 • Heeft een heldere visie op de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen en heeft kennis van de meest recente ontwikkelingen in deze branche;
 • Heeft kennis van/affiniteit met projectontwikkeling, de rol van sport en bewegen in het sociaal domein, (corporate) communicatie en PR;
 • Is continu goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief ten behoeve van de eigen functie en de organisatie;
 • Heeft affiniteit met het werkgebied van Sportbedrijf Raalte BV.

Voor een succesvol functioneren als directeur-bestuurder zijn de volgende competenties van belang:

Visie
Heeft een nadrukkelijke opvatting over de te leveren prestaties van de BV, weet deze opvatting zowel intern als extern uit te dragen en concentreert zich daarbij op de hoofdlijnen en het lange termijnbeleid. Is visionair, weet de visie om te zetten in strategische keuzes, lange termijnbeleid en concrete jaarplannen. Is in staat een toekomstbeeld te ontwikkelen en daarin te geloven voor zichzelf, het management en de organisatie.

Communiceren
Communiceert mondeling op een manier die duidelijk, vloeiend en to-the-point is en die bovendien de aandacht vasthoudt, zowel in een groep als in een één-op-één situatie. Sluit in een gesprek of presentatie aan bij de behoeften van gesprekspartners. Controleert in gesprekken met anderen of de boodschap begrepen is. Spreekt met zelfvertrouwen in het openbaar.

Besluitvaardigheid
Neemt besluiten op basis van weging van relevante informatie, meningsvorming en/of alternatieven en weet daarbij onderscheid aan te brengen tussen hoofd- en bijzaken. Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen. Weet diverse scenario’s met een redelijke mate van voorspelbaarheid te ontwerpen.

Impact
Maakt een positieve eerste indruk op anderen, heeft uitstraling. Komt krachtig en geloofwaardig over, wekt vertrouwen op.

Leidinggeven
Kan, op basis van rapportages, sturen op afstand en hanteert daarbij een communicatieve, zakelijke en ontwikkelingsgerichte stijl. Beschikt over het nodige inlevingsvermogen en kan mensen inspireren, stimuleren en motiveren. Stelt heldere en concrete doelen en weet die te behalen. Toont interesse in de mensen binnen de organisatie en hun werk, daarbij het grote geheel in het oog houdend. Organiseert een collectieve visie in de organisatie op het doel en de toekomst van het bedrijf. Heeft lef, staat ergens voor, is in staat om impopulaire maatregelen te nemen. Vertoont integriteit/voorbeeldgedrag. Heeft een gedragen visie op zelfsturing en is gericht op de eigen voortdurende ontwikkeling, blijven leren.

Opbouwen en onderhouden van relaties
Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden. Is een ervaren netwerker en onderhandelaar met tact en gevoel voor verschillende belangen. Kan goed met verschillende soorten mensen omgaan.

 Initiatief
Signaleert ontwikkelingen en kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten. Weet ontwikkelingen in de markt slagvaardig om te zetten in (de initiatie van) een passend product- en dienstenaanbod. Durft op inzichtelijke wijze verantwoorde risico’s te nemen.

Persoonlijkheid
De directeur-bestuurder is een stevige, besluitvaardige en daadkrachtige bestuurder, die een heldere visie weet uit te dragen. Op sociale, mensgerichte en toegankelijke wijze weet hij/zij het management en de medewerkers te inspireren en te motiveren. Heeft oog voor teamspirit en heeft verbindend vermogen. Hij/zij combineert deze mensgerichte houding met zakelijkheid en maatschappelijke ondernemerschap. Toont initiatief en lef om de organisatie verder te ontwikkelen en uit te bouwen tot een moderne, innovatieve en klantgerichte organisatie. De directeur-bestuurder heeft kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staan en formuleert daartoe duidelijke en concrete doelen en weet die ook te realiseren en is bedreven in het smeden en onderhouden van contacten en heeft plezier in het bijeenbrengen van partijen om als maatschappelijk betrokken, integere bestuurder te werken aan de opgave van Sportbedrijf Raalte BV in de regio Salland.

Aanbod

Wij bieden een contract voor vier jaar, waarbij jouw werkzaamheden ingeschaald zijn in schaal 13 met mogelijkheid van doorgroei naar schaal 14 binnen de CAO VERMO. Uiteraard voorzien wij jou van een laptop en mobiele telefoon/of een telefoonkostenvergoeding om jouw functie te kunnen uitvoeren en een mobiliteitsvergoeding. Wij bieden flexibiliteit om jouw werkuren en energie naar wens te kunnen inrichten. En bovenal bieden wij jou een sportieve, bruisende werkomgeving en de gelegenheid om heel Raalte in beweging te krijgen! Hoe mooi is dat!

Procedure

Sportbedrijf Raalte wordt begeleid door K+V in deze werving en selectie procedure.
Het proces start met het insturen van je motivatie en een cv. Als je op gesprek gaat in Raalte dan zijn er twee rondes, de eerste met de Raad van Commissarissen en de tweede met management, medewerkers en personeelsvertegenwoordiging. Deze gesprekken vinden plaats in week 16 en 17. Exacte data volgen nog.
We willen de procedure graag afronden voor eind april.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wil je nog meer weten of even sparren over de rol. Bel gerust. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.
Je kunt reageren, uiterlijk 10 april aanstaande, door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.