Leider

o.a. BERG EN DAL
Organisatie |

Forte Welzijn

Forte Welzijn is een welzijnsorganisatie die in de dorpen van de gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen het samenleven ondersteunt en versterkt, zodat iedereen mee kan doen en erbij hoort. Vanuit sterke sociale bewogenheid is Forte Welzijn van betekenis voor uiteenlopende aspectgroepen en met een breed scala aan activiteiten. Afhankelijk van behoeften en mogelijkheden, faciliteert, versterkt en creëert Forte Welzijn verbindingen en activiteiten die het samenleven voor iedereen de moeite waard maakt. In de overtuiging dat verbindingen een vindplaats zijn voor potentieel en mogelijkheden, zoekt en realiseert Forte Welzijn de samenwerking met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. Forte Welzijn heeft zich ontwikkeld tot een betrokken en financieel gezonde organisatie, die sterk verankerd is in lokale leefgemeenschappen en in veel samenwerkingsrelaties participeert. De kracht schuilt in de zichtbare en gewaardeerde aanwezigheid in de dorpskernen en wijken, en in het bouwen aan duurzame relaties met de inwoners; individueel en in vereniging of organisatieverband.

Forte Welzijn heeft vestigingen in Groesbeek en Elst, en werkt vanuit drie zelforganiserende teams, voor elke gemeente één en ondersteund door de teamcoach. Bij de organisatie werken 44 medewerkers (circa 30 fte) en 400 vrijwilligers; de omzet bedraagt ca. 2.5 mio. (Voor meer informatie: www.ForteWelzijn.nl). Ook verwijzen wij u graag naar het jaarverslag.

KV_Opdrachten_forte-welzijn
Functie | Directeur-Bestuurder

Als directeur-bestuurder bent u integraal verantwoordelijk voor de koers, prestaties en ontwikkeling van Forte Welzijn. Na de zomer vormt de directeur-bestuurder samen met de teamcoach en de manager interne organisatie het MT. Verder geeft u leiding aan een kleine staf. Verantwoording legt u af aan de Raad van Toezicht die bestaat uit vijf leden en die als belangrijk klankbord dient voor de strategische koers.

De uitdaging voor de komende jaren is om vanuit de opgebouwde positie en met de ontwikkelde kennis en kwaliteiten, een vanzelfsprekende samenwerkingspartner te zijn voor de vele spelers in het veld, en de gemeente bovenal. Meer dan ooit dient die rol te worden verdiend en op basis van verwachte impact te worden verkregen. Op overstijgend niveau wordt van u daarin een belangrijke bijdrage verwacht.

In de vele knooppunten en samenwerking die dit werkgebied rijk is, zijn het echter vooral de medewerkers die de onderscheidende en toegevoegde waarde moeten leveren. Daarom heeft de directeur-bestuurder intern een belangrijke faciliterende en stuwende rol. Dit vraagt doorzetting van de ingezette professionalisering, met een verdieping op zelforganisatie, kwaliteitsbeleid en cyclisch werken (PDCA), waardoor professionals daadwerkelijk hun vakbekwaamheid en autonomie kunnen waarmaken. Het extern inzetten en benutten van die eigen handelingsruimte, vereist van de directeur-bestuurder ook een heldere beleidshorizon en expliciete keuzes. Samen met duidelijke handelingskaders dienen die richtinggevend en uitnodigend te zijn voor teams en medewerkers. Inhoudelijk dient de collectieve ambitie en koers de medewerkers te inspireren en te prikkelen en uit te dagen tot initiatief, innovatie en ondernemend gedrag. Voor de langere termijn scant en forecast u actief scenario’s en vertaalt u die in een meerjarenperspectief, waardoor organisatie en medewerkers zich flexibel en proactief kunnen blijven bewegen.

Met al haar kwaliteiten is Forte Welzijn kansrijk om blijvend van toegevoegde waarde te zijn. Daartoe hanteert u een leiderschapsstijl die medewerkers uitdaagt op inhoud en een stap naar voren, en keten- en netwerkpartners uitnodigt tot verbinding. Die ambitie is uitdagend en kansrijk tegelijk. Uitdagend omdat het veranderende speelveld vernieuwing vraagt in de manier van werken en achterblijvende kwaliteit en resultaten kunnen leiden tot positie- en omzetverlies. Kansrijk, omdat deze uitdaging recht doet aan, en appél doet op de intrinsiek sterke beleving en betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers. Door op de juiste manier die kwaliteit aan te spreken bedient Forte Welzijn zich van een belangrijk en krachtig vliegwiel om de voorliggende uitdagingen met succes aan te gaan.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Inspirerende leider

Aansluiting op deze functie vraagt een goede match met werkveld, regio en ontwikkelingsfase van Forte Welzijn. In context en profiel betekent dat een evenwichtige persoonlijkheid die de organisatie uitlijnt op een inspirerende horizon, en die samen met betrokkenen de gekozen richting koersvast realiseert. De nieuwe directeur-bestuurder is binnen én buiten zichtbaar en geïnteresseerd in anderen en tegelijk krachtig uitnodigend om samen in verbinding meerwaarde te creëren. Samengevat zijn de belangrijkste profieleisen:

 • leiderschapservaring in maatschappelijke organisatie; inspirerend en uitnodigend;
 • visie op en ervaring met inrichting goede uitvoeringsorganisatie van hoogopgeleide professionals;
 • strategisch denkend/handelend; inzicht in de sociale kaart in termen van belangen, verbindingen en mogelijkheden, vermogen om daarin effectief te netwerken;
 • actueel inzicht in het sociaal domein en welzijnsveld; vertaald in een heldere visie;
 • koersvast: helder en eenduidig in beleidsbepaling en doelrealisatie, geborgd in cyclisch werken;
 • verbinder, gericht op samen ontwikkelen in samenhang; belangstellend en omgevingssensitief;
 • ondernemend en ontwikkelend; met zorg, aandacht en trots voor elke stap;
 • faciliterend en uitdagend; structurerend en sturend op professioneel handelen;
 • krachtige communicator/netwerker; in/extern en op alle niveaus;
 • zoekt in dialoog: nieuwsgierig, begripvol alsook prikkelend en uitnodigend
 • uitstraling: krachtig, open en vertrouwenwekkend;
 • in persoon evenwichtig en ontspannen, met relativeringsvermogen en humor.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Directeur-Bestuurder
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.