K+V werving selectie interim management

Inspirerend onafhankelijk aanpakker

Utrecht
Organisatie |

SKILZ

De Nederlandse Vereniging van artsen voor Verstandelijke gehandicapten, (NVAVG), Verenso en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) hebben hun samenwerking rond kwaliteitsbeleid in de langdurige zorg geformaliseerd door de oprichting in maart 2018 van de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg, SKILZ.

Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Langdurige zorg is zorg voor mensen die dat langere tijd nodig hebben. Bij langdurige zorgverlening gaat het over verblijf in een verpleeghuis of een instelling voor verstandelijk gehandicapten en verpleging en verzorging thuis. Veelal gaat het om ouderen met een zorgvraag, chronisch zieken, mensen met een handicap of met langdurige psychische problemen. Het is belangrijk dat deze zorg van hoge kwaliteit is ten gunste van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Ondanks de expertise van de betrokken professionals zijn er nog kwaliteitsverschillen als gevolg van met name het ontbreken van (wetenschappelijke) kennis. Er is dan ook behoefte aan het onderbouwen en verantwoorden van het medisch, verpleegkundig, verzorgend en begeleidend handelen.

Het doel van de stichting SKILZ is het stimuleren, initiëren en realiseren van gestructureerd, continue en afgestemd kwaliteitsbeleid ten behoeve van professionals in de langdurige zorg, die ten goede komt aan een verdere verbetering van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met een langdurige zorg behoefte.

Om het doel van de stichting te bereiken worden de volgende activiteiten gestart:

 • Het ontwikkelen van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden en verwante producten gericht op verbetering van de langdurige zorg en het vervolgens implementeren, beheren, onderhouden en evalueren hiervan.
 • Het ontwikkelen en ondersteunen van het proces waarbinnen deze kwaliteitsstandaard kan worden ontwikkeld
 • Het opsporen van kennishiaten en ombuigen van deze hiaten naar onderzoeksvragen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen – bestuurders van andere verenigingen -, ondersteund door de nog te werven enthousiaste en gedreven en selfsupporting directeur en is daarom per direct op zoek naar een directeur met hart voor de zorg en (enige) kennis van kwaliteitsbeleid en die het leuk vind om te bouwen, te pionieren en zeker in de beginfase ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

Functie | Directeur SKILZ

De nadruk in de functie van directeur ligt in de periode van het eerste anderhalf jaar op de rol als kwartiermaker en

 • Heeft oog voor het werven van talentvolle medewerkers.
 • Geeft richting en sturing aan het (zelf mee op te richten) bureau.
 • Is verantwoordelijk voor het realiseren van de op te leveren producten
 • Stelt het bestuur in staat de stichting te besturen en in gezamenlijkheid strategische keuzes maken.
 • Bevordert een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van stichting.
 • Draagt zorg voor deugdelijk beheer van de tot de stichting behorende (financiële) middelen in samenwerking met de penningmeester.
 • Zorgt voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • Onderhoudt contacten met de stakeholders van de stichting.
 • Ontwikkelt efficiënte werkprocedures voor kwalitatief goede en praktisch toepasbare richtlijnen.

Aan het eind van het project worden de volgende resultaten opgeleverd:

 1. Een organisatiestructuur:
 • Een operationeel bureau die verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen.
 • Effectieve processen waarmee snel en doelmatig een vertaling gemaakt wordt van knelpunten in de praktijk naar een toekomstgerichte ontwikkelagenda.
 • De organisatiestructuur en werkwijze zijn geborgd bij stakeholders in het veld en passen bij de uitkomsten van het meerjarenprogramma van de langdurige zorg
 1. Een transparante (meerjaren-) ontwikkelagenda voor de langdurige zorg op basis van de opgehaalde kennishiaten uit de praktijk.
 • Kwaliteitsstandaarden voor de langdurige zorg
 • Een onderhouds- en implementatieplan voor de te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten waarbij het uitgangspunt is dat er continu cyclisch aan de opgeleverde instrumenten gewerkt wordt om deze te verbeteren.
 1. Langere termijn visie en planning:
 • Een plan voor het vervolg van SKILZ waarbij de ambitie passend is aan de ambitie van de twee kwaliteitskaders; het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Daarnaast moet er gewerkt worden aan een passende financiering na beëindiging van de eerste subsidieperiode (die nu loopt tot eind 2021).

Verbindend Ondernemend Inlevend

Profiel

Je hebt ervaring als kwartiermaker en als directeur. Je kent het traject van opstarten van een nieuwe organisatie of bedrijfsonderdeel. Je bent een stevige persoonlijkheid, met een ondernemende daadkrachtige instelling en een open en inspirerende leiderschapsstijl. Van nature ben je een verbinder en een bruggenbouwer, die samenhang en samenwerking binnen de organisatie en het veld er omheen stimuleert en hierin als sparringpartner fungeert.

Je hebt lef, denkt in kansen en bent in staat een duidelijke koers uít te zetten en deze ook vast te houden. Je bent gedreven en weet deze ook met zakelijkheid te combineren. Je bent benaderbaar en toegankelijk op alle niveaus. Je brengt een netwerk mee en bent uiteraard in staat om dat in te zetten in een politiek interessant speelveld.

Verder heb je:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Stevige ervaring als directeur/kwartiermaker
 • Ervaring met het verwerven van subsidies.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsinstrumenten is een pré.
 • Bewezen affiniteit en visie op kwaliteitsbeleid.
 • Hart voor de zorg en de professionals die werken in de langdurige zorg en uiteraard oog voor het perspectief van cliënten, patiënten en mantelzorgers.
 • Coachende vaardigheden, een verbindende factor richting bureau, bestuur, raden en overige stakeholders.
 • Bewezen ervaring dat door jouw sterke communicatieve vaardigheden je als gesprekspartner voor en op verschillende niveaus succesvol bent.
 • Een goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en oog voor maatschappelijke politieke ontwikkelingen, met name met betrekking tot de zorg.
Aanbod

Een bijzonder ondernemende functie met een aanstelling in ieder geval voor de duur van de subsidie (3 jaar). De positie wordt beloond conform de FWG 75 indeling.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V, daarna vinden op vrijdag 22 maart en donderdag 28 of vrijdag 29 maart de gesprekken bij Skilz plaats.

De procedure heeft tot doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178) en Frank Wolff (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur SKILZ
Vast
28-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.