SWV VO Maastricht Heuvelland en Parkstad

Zuid-Limburg
Organisatie |

SWV VO Maastricht Heuvelland en Parkstad

Inclusiever onderwijs, waar de leerlingen van ons allemaal zijn

Dat is de leidende ambitie van onze samenwerking van besturen en dus van het Samenwerkingsverband. Het nieuwe koersdocument* is leidend. Het belangrijkste speerpunt is met natuurlijk begeleiding op maat de leerlingen in de diplomalijn zoveel als mogelijk in het reguliere VO onderwijs te laten volgen. De eerste voorzichtige stappen zijn nu gezet. De samenwerking binnen het onderwijs, maar ook met alle netwerkpartners, is daarom bepalend voor het succesvol realiseren van de doelen voor álle leerlingen. Het richten van alle capaciteit, onze professionaliteit en de bestuurlijke kracht om dit te realiseren is het doel van het samenwerkingsverband. Dat kan door de professionele docent mee te nemen in de gezamenlijke verantwoordelijkheid, bruggen te bouwen tussen verschillen en het intensiveren van samenwerking. Zichtbaar het verschil maken voor de leerling en voor de samenleving in Zuid-Limburg. Het wordt de komende vier jaar de uitdaging om deze missie en visie in gezamenlijkheid nog meer uit te dragen en herkenbaar te laten zijn in het handelen van alle betrokkenen.

Om deze ambitie te realiseren, werken de besturen van de twee samenwerkingsverbanden intensief samen (en is er ook een hechtere samenwerking met het SWV VO Westelijke mijnstreek). De besturen vergaderen samen, het ondersteuningsplan van beide verbanden is de facto gelijk, de directeur en de ambtelijke staf werken voor beide verbanden. Natuurlijk zijn er ook verschillen tussen de regio’s Parkstad en Maastricht-Heuvelland. De sociale infrastructuur van Parkstad draagt in aanzienlijke mate bij aan de grotere vraag naar Passend Onderwijs in deze regio. Dat stelt hoge eisen aan de samenwerking in het licht van de vereveningstaakstelling, er moet in dit schooljaar al bijna € 1 mln extra worden bijgedragen door de schoolbesturen. Kiezen voor de diplomalijn van het (V)SO in het VO te leggen, met draagvlak onder de schoolleiders, zet de kern van de ingeslagen koers ook vast. Alles met de uitgangspunten: ondersteuning zo licht, snel en thuis nabij mogelijk en het uitgangspunt regulier PO = regulier VO.

Functie | Directeur SWV VO

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is groot. De directeur stimuleert de samenwerking en houdt de partijen bij elkaar, de scholen zullen het gaan realiseren, de docenten gaan het doen en de leerlingen zullen de vruchten ervan plukken.

Het koersplan waar iedere samenwerkingspartner ja tegen heeft gezegd maar waarvan de realisatie nu wordt ingezet.

Context

De huidige directeur heeft een nieuwe bestuursfunctie aanvaard. De directeur opereert in een complex en uitdagend netwerk en rapporteert aan het bestuur waarin de voorzitter als onafhankelijk bestuurder optreedt. Daarnaast is er het directieoverleg met de schooldirecties (de Beleidsadviesraad) en het OPR (de Ondersteuningsplanraad, ouders en medewerkers). Dan is er directe invloed via diverse netwerkoverleggen (begeleiders passend onderwijs/zorgcoördinatoren). De contacten met de gemeenten, beleidsambtenaren en wethouders geven ruimte voor initiatief dat school- of bestuuroverstijgend is of zou kunnen zijn. Er is veel invloed, maar dat zal als vakman/-vrouw ook verdiend moeten worden. Het vereist samenwerking, sensitiviteit, charme en tact om in dit complexe netwerk de plannen te realiseren.

Van de directeur wordt een heldere visie op (passend en inclusief) onderwijs verwacht, maar vooral ook creativiteit in beleid en oplossingen, flexibiliteit en doorzettingsvermogen en prettige verbindingskracht om altijd partijen bij elkaar te krijgen voor het doel:

Inclusiever onderwijs, waar de leerlingen van ons allemaal zijn

Voor meer informatie, zie Koersdocument

Samen Creatief Vasthoudend Verbonden Communicatief Prettig Praktisch Inspirerend Integer

Profiel | Samenwerkende inspirerende realisator

Samen

Dit is een functie met veel invloed en veel mogelijkheden, maar dat kan uitsluitend in samenwerking met anderen. In verbinding met het netwerk, actief, stimulerend en realiserend. Je zult de ander moeten winnen, meekrijgen en in hun kracht zetten. Je bent intermediair, kennisdeler, verbinder. Geeft duwtjes, schouderkloppen en kunt uitstekend timen om op het juiste moment te handelen. Zo ontstaat ruimte voor creatie en initiatieven waar de ander graag een bijdrage aan levert. Communicatief ben je transparant en eerlijk.

Inspiratie

Je bent een inspirerende gesprekspartner. Je brengt en haalt nieuwe gezichtspunten binnen en verfrist samen met je partners het onderwijs. Je creëert mogelijkheden, reële mogelijkheden. Je zet de ander aan het denken en aan het werk. Altijd met de bedoeling voorop: het belang van het kind. Luistert goed en durft de moeilijke vragen te stellen. Integer, prettig, voelbaar gecommitteerd en deskundig.

Realisatie

Je weet dat vandaag de vraag moet worden ingevuld en morgen weer nieuwe uitdagingen brengt. Je organiseert slim en handig. Geen luchtfietsen maar daadwerkelijk stappen maken. Soms met een kleine omweg maar altijd gericht op realiseren, samen met je partners. Binnen de kaders, creatief, met partners die met je mee willen werken. Je snapt het onderwijs en wat er nodig is om verandering en vernieuwing te realiseren. Geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces, de logische stappen en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt.

Je bent academisch geschoold. Kunt bogen op een stevige ervaring als leidinggevende (directie, bestuur of programmamanegement) in het hart van het onderwijs, jeugdzorg of sociaal domein. In ieder geval is jouw passie voor kind en jeugd duidelijk zichtbaar.

Aanbod

Als je je aangesproken voelt voor deze belangrijke positie in het onderwijs in Zuid-Limburg dan hebben wij een uitstekend aanbod voor je klaar. Mooie arbeidsvoorwaarden in een goede cao, waarin je wordt ingeschaald in schaal 14 cao VO.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en van de besturen. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed in week 4 waarin je langs drie tafels kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en bestuur en organisatie kennismaakt met jou.
  • Slow in week 5 waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show in week 6 waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt in het realiseren van de ambitie.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 23 januari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets, directeur (06-1026 0480) en Tamara Wijnja, partner (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara bereikbaar voor nadere informatie en een toelichting op de procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Directeur SWV VO
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.