Experts versterken het label van VVN èn de bijdrage hieraan door de Verenigingsraad

Amersfoort
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland

De missie is kraakhelder: iedereen veilig over straat. Verkeersveiligheid vraagt om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. De strategie hierbij? Door mensen en organisaties te stimuleren om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, werkt VVN aan het gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Verkeersveiligheid gaat namelijk iedereen aan; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt, in het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. VVN werd in 1932 opgericht; de organisatie heeft haar hoofdkantoor in Amersfoort.

Recent heeft VVN haar statuten opnieuw vastgesteld, waardoor (o.m.) de verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad, het Landelijk Bestuur en de 12 Districten zijn aangepast. VVN is een vereniging, met een landelijk bestuur, dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de vereniging en een Verenigingsraad. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier regio- bestuursleden. Deze vier bestuurders zijn elk verbonden aan een regio van Nederland en zijn de bestuurlijke linking pin tussen lokaal, regionaal en landelijk. De Verenigingsraad is het ‘hoogste orgaan’ van Veilig Verkeer Nederland. De verenigingsraad bestaat uit 12 afgevaardigden uit de 12 districten. Daarnaast kent de Verenigingsraad (maximaal zes) expertleden en een auditcommissie, die de Verenigingsraad ondersteunt.

De districtsafgevaardigden worden gekozen door de districtsledenvergadering van de 12 districten. De Verenigingsraad benoemt op voordracht van het bestuur in haar vergadering zelf de expertleden. De Verenigingsraad komt twee maal per jaar bijeen.

De expertleden beschikken over specifieke deskundigheid op één van de onderstaande gebieden:

 • Accountancy/financiën
 • Verkeerskunde
 • Educatie en gedragsbeïnvloeding
 • Openbaar bestuur
 • Vereniging en vrijwilligerswerk
 • Specialist digitale informatie/content en communicatie op:
  • Community management
  • Monitoring & webcare
  • Social Campaigns
  • Social advertising
  • Influencer marketing
  • Content marketing & planning

Voor de laatste twee specialismen zoekt de Verenigingsraad deskundige versterking.

Functie | Expertlid vereniging en vrijwilligerswerk

VVN wil als organisatie haar invloed op het terrein van verkeersveiligheid vergroten en (meer) leidend worden in het discours. Hierin wil VVN meer impact op en aandacht voor verkeersveiligheid realiseren. De Verenigingsraad wil een krachtige inhoudelijke bijdrage leveren aan dit discours en de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan door op de specifieke aandachtsgebieden strategisch mee te denken door de juiste vragen te stellen. Door de Verenigingsraad te versterken met inhoudelijke deskundigen beoogt ze een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de gehele organisatie.

VVN wil de huidige vrijwilligers binden en boeien en heeft als ambitie om ook andere doelgroepen als vrijwilliger aan zich te verbinden. Op dit moment is de groep vrijwilligers relatief homogeen, dus een meer heterogene groep, met jongeren, andersdenkenden en meer divers samengesteld is een doel op zich. Als onderdeel van het beleidsplan en in het belang van de organisatie gaat VVN  meer met de tijd mee. Van het expertlid in de Verenigingsraad wordt verwacht hieraan vanuit de eigen deskundigheid een substantiële bijdrage te leveren.

Onafhankelijk Strateeg Maatschappelijk Influencer Statuur Toegankelijk Deskundig Gezicht

Profiel

Competenties waarover een expert lid beschikt:

 • Je bent in staat onafhankelijk een mening te vormen in een complexe bestuurlijke omgeving
 • Je beschikt over brede maatschappelijke belangstelling
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je denkt mee over strategische hoofdlijnen
 • Je werkt samen met afdelingen, andere VR-leden en medewerkers
 • Je kunt goed omgaan met dilemma’s, conflicten en weerstand
Aanbod

Een vergoeding van € 25,– per bijeenkomst/vergadering/evenement met een onkostenvergoeding op declaratiebasis. Veilig Verkeer Nederland heeft voor haar vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten, deze verzekering geeft een secundaire dekking.

De inzet is gemiddeld een halve dag per maand: twee maal per jaar vergadert de Verenigingsraad, daarnaast neem je deel aan activiteiten en woon je enkele districtsvergaderingen bij.

Een VOG-verklaring wordt gevraagd.

Procedure

De begeleiding van de procedure ligt in handen van K+V. De gesprekken naar aanleiding van je kandidatuur bij K+V vinden plaats in februari 2022; de kandidaatspresentatie wordt gepland eind februari. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland in maart 2022. De selectiecommissie bestaat uit de vice-voorzitter van de Verenigingsraad, de vice-voorzitter van het Bestuur en directeur van het Bureau.

Beoogd is de voordracht van de expertleden in de voorjaarsvergadering van de Verenigingsraad VVN op 13 mei 2022 om te zetten in een benoeming. In de aanloop naar deze benoeming stelt het Bestuur de voordracht op 25 maart 2022 vast.

Geïnteresseerd

VVN hecht eraan een afspiegeling te zijn van de samenleving en streeft naar een zo divers mogelijk samengesteld bestuur, qua leeftijd, achtergrond en gender.

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde expertrol dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Heb je inhoudelijke vragen; bel of mail Helga Bijker (06 22 698 599; bijker@kv.nl).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Expertlid vereniging en vrijwilligerswerk
Onbezoldigd
± halve dag per maand

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.