Lokaal en maatschappelijk betrokken leider

Apeldoorn
Organisatie |

Circulus-Berkel

Circulus-Berkel is een non-profit, dienstverlenende, overheidsgedomineerde besloten vennootschap gevestigd in Apeldoorn. Circulus-Berkel is gericht op de verduurzaming van de leefomgeving van de bewoners in nu negen deelnemende gemeenten in Oost Nederland (*).

De organisatie verzorgt het afvalbeheer voor deze negen gemeenten en voor zes van deze gemeenten verricht ze eveneens uitvoerende taken in het beheer van de openbare ruimte. Het coherente regionale verzorgingsgebied telt circa 496.000 inwoners (195.000 huisaansluitingen).

De activiteiten van Circulus-Berkel bestaan uit het verlenen van diensten en adviezen aan de deelnemende gemeenten op het gebied van:

 • het actief inzamelen, scheiden en verwerken van (particulier) afvalstoffen, reiniging en gladheidbestrijding inclusief projecten ter verbetering van scheiding van de afvalstoffen en de recycling;
 • het actief vormgeven/uitvoeren van bepaalde openbare ruimte taken van gemeenten;
 • een grote sociale arbeidsactivering voor bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verduurzaming van de leefomgeving is kenmerkend voor de oriëntatie van Circulus-Berkel. Vanuit een breed en duurzaam perspectief worden strategische keuzes gemaakt in nauwe afstemming met de deelnemende en opdrachtgevende gemeenten in:

 • de overgang/transitie van afvalstoffen naar grondstoffen;
 • de gemeentelijk specifieke vormgeving aan diverse lokale openbare ruimte taken;
 • via sociale activering bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.

Het overkoepelend en gemeenschappelijk doel is een duurzame, leefbare regio.

Een uitdagende, relevante opdracht waarbij als organisatie goed wordt geluisterd naar de gemeentelijke bestuurders, tevens aandeelhouders, gemeenteraden en inwoners.

Om haar taken adequaat te kunnen uitvoeren werkt Circulus-Berkel de afgelopen jaren meer en meer in netwerkverbanden van wisselende samenstelling. Zo heeft Circulus-Berkel onlangs met AVU en ROVA Cirkelwaarde opgericht en wordt textielverwerking samen met Reshare opgepakt.

Bij Circulus-Berkel werken – verspreid over zeven locaties – meer dan 630 medewerkers, waarvan de helft in vaste dienst; de andere helft bestaat uit medewerkers die in het kader van sociale werkgelegenheid (tijdelijk) bij Circulus-Berkel werkzaam zijn.

De met gemeenten gecontracteerde omzet 2019 bedroeg ruim € 57 miljoen.

Circulus-Berkel opereert binnen een door de aandeelhouders goedgekeurd financieel budget en strategisch plan. Financiële winst is geen doel, maar realisatie van het budget is van belang. Daarnaast gaat het om de belangrijke winst voor milieu en samenleving.

In de afgelopen jaren is de organisatie door bredere dienstverlening aan meer gemeenten stevig gegroeid. De organisatie is onderverdeeld in vier units: Grondstoffen, Buitenruimte, Middelen en Mens & Maatschappij, waaronder het label Cambio. De unitleiders vormen het MT. De organisatie kent een algemeen directeur (statutair) en een adjunct-directeur. Daarnaast een zeer betrokken Ondernemingsraad.

De negen gemeenten zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van het regionale verzorgingsbedrijf; een structuur die het maatschappelijk belang wil dienen. De stakeholders zijn de negen deelnemende en opdrachtgevende gemeenten alsmede ook publieke en private partners in de regio, bewoners en medewerkers. Circulus-Berkel is een BV met een eigen Raad van Commissarissen.

(*) Negen gemeenten – Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen – zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van Circulus-Berkel

Voor meer informatie over Circulus-Berkel klik hier voor het jaarverslag en waardemagazine.

Functie | Lid Raad van Commissarissen

Lokaal en maatschappelijk betrokken leider.

Het nieuwe lid draagt met een duidelijk maatschappelijk betrokken profiel bij aan de diversiteit en inclusiviteit van de RvC en Circulus-Berkel.

De RvC houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en richt zich daarbij op de continuïteit en het belang van de vennootschap alsmede op haar maatschappelijke doelstelling. Zij weegt de belangen, behoeften en wensen van alle betrokken partijen zoals aandeelhouders, personeel en klanten/inwoners/gebruikers.

Meer specifiek vervult de RvC daarnaast een aantal belangrijke taken zoals:

 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie/bestuurder
 • het toezicht houden op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging en de effectiviteit van de interne risicobeheersing
 • het bespreken en goedkeuren van strategische besluitvorming met de directie/bestuurder
 • het toezicht houden op de naleving van de relevante wet- en regelgeving
 • het proactief informeren en regelmatig overleg voeren met de aandeelhouders
 • het instandhouden van een goed relatiepatroon met alle stakeholders en de externe reputatie

De leden van de RvC vormen gezamenlijk een multidisciplinair team, gebalanceerd samengesteld met de benodigde deskundigheid, competenties, achtergrond & ervaring én onafhankelijkheid om de realisatie van haar functie en verantwoordelijkheden te waarborgen.

Circulus-Berkel is juridisch een besloten vennootschap met een eigen RvC.

De RvC bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen; het aantal personen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Aandeelhouders zijn de deelnemende gemeenten.

Op basis van de statuten gelden de navolgende voordrachtsrechten:

 • twee commissarissen op voordracht van de AVA
 • twee commissarissen op voordracht van de RvC
 • een commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een termijn van twee jaar conform de vastgestelde governance code voor Circulus-Berkel.

De commissarissen worden benoemd door de AVA.

De Raad van Commissarissen zorgt voor een plan voor opvolging van commissarissen dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.

De Raad heeft een in functie benoemde voorzitter en bevat een financiële auditcommissie van twee leden en een remuneratiecommissie van twee leden, waarvan de commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad deel uitmaakt.

De huidige vacature is op voordracht van de RvC.

Maatschappelijk Leider Politiek Bestuurlijk Sensitief Samenwerkend Aansprekend Wijs

Profiel | Lokaal en maatschappelijk betrokken leider

Wij zoeken naar iemand met een breed maatschappelijk profiel. Iemand die zich identificeert met de klant en met een stevige maatschappelijke betrokkenheid die blijkt uit (sturende) activiteiten in het bedrijfsleven, onderwijs, zorg, cultuur of openbaar bestuur. In werk, maar ook als burger. Bekend met een politieke publieke organisatie. Natuurlijk is ervaring of affiniteit met het werkveld of breder in de sector Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO voorheen sector Afval en Milieu) heel prettig.

De Raad als geheel moet beschikken over een met diversiteit gebalanceerde groep leden met de gebruikelijke vakinhoudelijke deskundigheden en bewezen competenties op academisch niveau, die van belang zijn voor het toezicht op de ondernemingsdoelen, het financieel economisch en sociaal beleid, de relevante wet- en regelgeving, strategische besluitvorming en de duurzaamheidsontwikkelingen.

In competenties: teamspelers, gericht op kwalitatief goede besluitvorming, flexibel in denken en effectief in handelen, met een constructief kritische opstelling, stimulerende communicatieve vaardigheden en hart voor de publieke zaak, politiek-bestuurlijk sensitief.

In achtergrond met leden met brede maatschappelijke ervaring in bedrijfsleven, dienstverlening en openbaar bestuur alsmede beschikkend over een uitgebreid netwerk van relevante maatschappelijke context.

In diversiteit naast opleiding, beroepservaring en competenties eveneens divers in leeftijd en geslacht.

Het individueel profiel wordt tevens gekenmerkt door:

 • een stevige persoonlijkheid, die zich soepel beweegt in het complexe (externe) krachtenveld
 • een modern leider, dienend, motiverend en randvoorwaarden scheppend
 • in aanpak overtuigend, inspirerend en ondernemend, zakelijk
 • een daadkrachtige houding; naast denken doen, gaat constructief eventuele confrontaties aan
Aanbod

Een dynamische en uitdagende rol, voor een organisatie met een duurzame missie. Vrouwelijke kandidaten worden expliciet gevraagd te reageren.

Procedure

In week 38 en 39 worden de eerste gesprekken gevoerd. Selectiegesprekken zijn gepland in week 41. Benoeming door de aandeelhouders is in december 2020.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Johannes Arets (06-1026 0480).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Lid Raad van Commissarissen
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.