K+V werving selectie interim management

kritisch en onafhankelijk

Amersfoort
Organisatie |

Coöperatie ParkeerService U.A.

ParkeerService is een jonge en snel gegroeide coöperatie van en voor gemeenten, gespecialiseerd in alle aspecten van parkeren. Zowel bij het parkeren op straat als in de parkeergarage is ParkeerService steeds vaker het aanspreekpunt voor gemeente en burgers. De leden (14 middelgrote gemeenten) brengen hun parkeermanagement en -beleid onder bij ParkeerService. De primaire doelstelling van ParkeerService is het ontzorgen van haar leden, waarbij de kwaliteit van dienstverlening centraal staat. Daarnaast bouwt ParkeerService aan een netwerk tussen haar leden ten behoeve van kennisdeling, verbinding en onderlinge versterking.

KV_Opdrachten_parkeerservice
Functie | Lid Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft een zestal taken, te weten:

  • Bijdragen leveren in het benoemingsproces van de directeur.
  • Beoordelen en schorsen van de directeur, alsmede de algemene ledenvergadering hierover adviseren en een aanbeveling doen.
  • Toezicht uitoefenen op het bestuur door de directeur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en haar bedrijf.
  • Adviseren bij of goedkeuren van de in de statuten vermelde bestuursbesluiten.
  • Toezien op de naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving.
  • Adviseren van de directeur, gevraagd en ongevraagd.

Om de hierboven genoemde taken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen: aan de Raad van Commissarissen als collectief en aan de individuele RvC-leden.

Basisvereisten voor de Raad van Commissarissen als collectief

De Raad van Commissarissen;

  • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de coöperatie als relevante organisatiefilosofie en -vorm, evenals ten opzichte van de doelstelling van de organisatie en bewaakt de invulling van het coöperatief karakter, met specifieke aandacht voor de toetredingscriteria.
  • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directeur.
  • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief naar de zaken die van belang zijn voor de coöperatie en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken.
  • Heeft zicht op en respecteert de onderscheidende rol van de directeur.
  • Heeft affiniteit met de kerntaken van de coöperatie, zonder zelf op de stoel van de directeur te (willen) gaan zitten.
  • Heeft gevoel voor ontwikkelingen in de rol en de positie van de gemeentelijke overheid.
  • Is kritisch met betrekking tot zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren, op basis waarvan een verdere professionalisering van het toezicht plaats heeft.
  • Kijkt bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen in eerste instantie naar de benodigde kwaliteitseisen, en daarnaast naar een evenwichtige opbouw en herkenbaarheid voor de leden.
  • Komt in principe minimaal zes keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen.
  • Beschikt, als collectief, over deskundigheid op de volgende gebieden: coöperatie, financiën, audit/control, bedrijfsvoering, ondernemerschap, ICT, juridische zaken, commercialiteit, human resource management, openbaar bestuur in het bijzonder de gemeentelijke overheid.
  • De RvC bestaat uit maximaal vijf leden en streeft naar diversiteit bij haar samenstelling. De Raad van Commissarissen bewaakt een goede balans en voldoende complementariteit binnen de Raad van Commissarissen.

Basisvereisten voor de individuele commissaris

De Commissaris;

  • Staat bekend als integer en onafhankelijk persoon.
  • Staat midden in de samenleving.
  • Is bereid en in staat om voldoende tijd voor de functie uit te trekken.
  • Heeft het vereiste hoge denkniveau.
  • Is bereid te investeren in de eigen professionaliteit.
  • Heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de statuten, reglementen en afspraken met betrekking tot toezicht en bestuur.
  • Is zich bewust van de te leveren bijdragen en ervaart de bijbehorende vergoeding als passend.
  • Heeft affiniteit met openbaar bestuur, in het bijzonder de gemeentelijke overheid.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Kritisch & Onafhankelijk
  • Beschikt over deskundigheid en ervaring op één of meer van de volgende gebieden: coöperatie, bedrijfseconomie, financiën, commercie, facilitaire sector, ICT, audit/control, juridische zaken of human resources, openbaar bestuur in het bijzonder de gemeentelijke overheid.
  • Is in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van Coöperatie ParkeerService.
  • Is een teamspeler, is onafhankelijk maar zoekt verbinding met collega-commissarissen.
  • Heeft de moed om een afwijkende mening te hebben en te verkondigen, en voelt zich thuis in de rol van commissaris.
  • Heeft een constructief kritische houding naar de directeur.
  • Kijkt kritisch naar het eigen functioneren en dat van zijn collega-commissarissen.

Voor wat betreft deze actuele vacature zoekt de Raad van Commissarissen specifiek aanvulling van iemand met bewezen adviesvaardigheden op het gebied van Publieksdienstverlening, ICT en digitale innovatie.

Gezien de samenstelling van de huidige Raad van Commissarissen en de behoefte naar diversiteit worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

ParkeerService biedt

De mogelijkheid om verder te bouwen aan een organisatie met bewezen potentie en kansen in de markt. De vergoeding is, rekening houdend met het maatschappelijk karakter van de organisatie, in overeenstemming met het belang van de functie.

Geïnteresseerd

Reageren

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je uiterlijk 23 februari aanstaande te reageren door onderaan op bij solliciteer direct je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Henk van der Velde, partner (06 5175 8677).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Lid Raad van Commissarissen
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.