K+V werving selectie interim management

vernieuwend, denkt in klantvragen en outside-the-box, dialooggericht

Leerdam
Organisatie |

Present

Present is ontstaan uit een fusie tussen Emma zorg & welzijn en Zorggroep Alblasserwaard (2010). Vanuit de locaties Emma en Meesplein in Leerdam, Open Vensters in Ameide, Hof van Ammers in Groot-Ammers en Graafzicht in Bleskensgraaf biedt Present verzorging en verpleging. Daarnaast wordt een uitgebreid pakket aan thuiszorgdiensten geleverd en welzijnsactiviteiten vanuit de locaties. Bij Present helpen ruim 500 medewerkers en 600 vrijwilligers, veelal oudere mensen met een ondersteuningsvraag, hun eigen leefomgeving te behouden of indien nodig te creëren, met zoveel mogelijk continuering van eigen levensstijl en eigen levensbeschouwelijke waarden. Met het streven het beste voor de cliënt te regelen, is de uniciteit en zelfregie van de cliënt het uitgangspunt.

Present is sterk verweven en gehecht in de lokale leefgemeenschappen en beschikt over 256 intramurale zorgeenheden, bedient extramuraal ongeveer 200 cliënten, kent een jaaromzet van circa € 22 miljoen en is ISO gecertificeerd.

De locaties in Leerdam hebben een algemene identiteit. De identiteit van Graafzicht, Hof van Ammers en Open Vensters is protestants-christelijk. Elke cliënt is hartelijk welkom, ongeacht overtuiging of levensbeschouwelijke achtergrond. De kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap vormen de uitgangspunten voor de geboden zorg en begeleiding. (Zie voor info en Jaarverslag: www.presentvooru.nl).

Functie | Lid Raad van Toezicht

Governance

Raad van Toezicht – Present heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vijf leden, waarvan één vacant is. De RvT ziet toe dat de bestuurder de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Naast de werkgeversrol naar de bestuurder toe, vervult zij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – Met de komst van een nieuwe, vaste bestuurder per mei jl. en de stap naar een volgende fase van organisatieontwikkeling, is de verhouding en wisselwerking tussen bestuur en toezichthouders in 2018 vernieuwd. De in 2017 vrijwel volledig nieuw aangetreden Raad van Toezicht (van vier leden) heeft met de aanstelling van een interim bestuurder (2017) en het formuleren van een grondige herstelopdracht de koers uitgezet naar een toekomstbestendige zorgaanbieder. Met de ingezette herstructurering, nieuwe bestuurders (interim en vast), en een forse gemeenschappelijke inzet, is de kentering en omslag ingezet en worden beoogde resultaten behaald. Het plan “Eigen huis op orde” (2017) is effectief gebleken, waardoor een volgende fase is aangebroken met focus op de verbetercultuur en het borgen van kwaliteit en processen. Het vizier voor de jaren daarna ligt op het versterken van de regionale bijdrage en netwerkpositie en doorontwikkeling van passende en aantrekkelijke product-markt-combinaties. Voor de governance betekent dat een nieuwe impuls in de relatie tussen bestuur en toezicht. Een samenwerking die ontstaat in een open dialoog over wat nodig en wat kansrijk is, met ruimte voor elkaars positie en rol.

Modern toezicht – Naast bovenstaande dynamiek maken ook de bewegingen in de sector, markt en regio de taak van bestuurders en toezichthouders complex. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van de maatschappelijke ambitie en doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders, intern en extern. Ook op het gebied van kwaliteit en veiligheid is een verschuiving zichtbaar, met meer aandacht voor de leefwereld van de cliënt, boven die van het systeem van regels en control. Dialoog en openheid worden daarbij als essentiële pijlers benoemd, zowel in de werkorganisatie als in de relatie bestuur en toezicht.

betrokken, zakelijk, markt, cliënten, innovatie, outside-the-box, dialooggericht, vernieuwend, ondernemend, ontwikkelgericht, pc-identiteit, profit, teamspeler

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld: algemene en per portefeuille specifieke kwalificaties.

Algemene profieleisen

 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde zaken en voorstellen;
 • evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste en scherpe vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, individueel en gezamenlijk als raad, met een juiste mix van verdieping en abstractie;
 • een onafhankelijke denker die kan omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek; als teamspeler in de RvT kan functioneren; met reflectie op eigen rol en bijdragen; onderschrijft expliciet de Zorgbrede Governance Code;
 • affiniteit met maatschappelijke sectoren; binding met de missie, visie en doelen van Present;
 • een realistische kijk op dit type organisatie: zicht op het management van professionele uitvoeringsorganisatie en oog voor de relatie tussen management en professionals en een scherpe blik op de spanning van afnemende budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van ouderen;
 • toont interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van leven van ouderen, naast cijfers en output;
 • voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • van nieuwe toezichthouders wordt verwacht dat zij herkenbaar (meelevend lid PC-kerkgenootschap) en intrinsiek (overtuiging) aansluiten op de op de meeste plaatsen in Present aanwezige protestants-christelijke identiteit, met waardering voor de breedte in gezindten.

Specifieke profieleisen portefeuille ondernemerschap en vernieuwing

 • Als nieuwe toezichthouder neemt u ruime ervaring en expertise mee uit bij voorkeur de profitsector. Bij voorkeur combineert u zakelijke rollen met leidinggevende functies.
 • We kunnen ook voorstellen dat u zakelijkheid combineert met een meer tactisch/strategische functie op bedrijfskundig terrein, bijvoorbeeld ICT, vastgoed, of marketing.
 • Kenmerkend in wat u gerealiseerd heeft is uw vernieuwende bijdrage, in initiërende vorm of ontwikkelgericht. Dat kan zijn in termen van markten, cliëntgroepen en/of producten; altijd met een herkenbare input op vernieuwing/innovatie en met strategische impact. Ondernemend als u bent denkt u in mogelijkheden en ziet u kansen waar anderen belemmeringen zien.
 • Wellicht heeft u bovenstaande rollen al eens met succes vervuld in een maatschappelijke sector. Dat strekt tot aanbeveling maar is niet noodzakelijk. Wel is het van belang de wijze waarop u aansluiting maakt met de uitdaging en omgeving van Present en dat motiveert.
 • In uw natuurlijke stijl zoekt u met anderen de dialoog om verschillende perspectieven en mogelijkheden te delen en samen op toegevoegde waarde te onderzoeken en zakelijk te vertalen in resultaten.
 • Gezien het profiel ligt het voor de hand dat u op neventerreinen enige ervaring heeft met bestuurswerk en/of toezichthouden.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur sterk uit naar een vrouw en naar kandidaten in de leeftijdsrange van 40-55 jaar.
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Zorgbrede Governance Code.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming begin 2019. U kunt reageren tot en met 29 januari; de eerste oriënterende gesprekken bij K+V vinden in januari plaats. De gesprekken met de Raad van Toezicht in Ameide worden ingepland in februari. Benoembare kandidaten voeren een adviesgesprek met een commissie met daarin de bestuurder en één vertegenwoordiger van de OR, van de CCR en van de identiteitscommissies; deze afspraak wordt nog ingepland.

Geïnteresseerd

Bent u gekwalificeerd en geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u snel te reageren door bij ‘solliciteer direct’ cv en motivatie te uploaden. U kunt inhoudelijke vragen stellen aan Chris Boven, associé (06-1074 3267). Chris Boven begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.