Lid Raad van Toezicht – Stichting Humanitas Onder Dak Twente

Zelfreflectief, doortastend en integere toezichthouder die affiniteit heeft met maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Lid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de Bestuurder en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. De RvT fungeert als werkgever voor de Bestuurder. De RvT vergadert minimaal vijfmaal per jaar. Een of meer leden van de RvT zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Bestuurder met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. De RvT evalueert tenminste eenmaal per jaar haar werkwijze en functioneren.

De huidige RvT bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de RvT is voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot twee keer herbenoeming. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Integriteit staat hoog in het vaandel.

Profiel

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met één van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormt de RvT een (multidisciplinair) team met integrale besluitvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij zijn in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen -anders formuleren- en de juiste vragen kunnen stellen. Uiteraard horen daar ook soft skills bij als luisteren, vragen stellen en dialoog voeren. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat één kwalitatief geheel wordt bereikt en deze betrokken RvT een meerwaarde biedt aan de Bestuurder.

 • Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang en specifiek de dak- en thuislozenzorg.
 • Een visie op mens en maatschappij.
 • Analytisch met een positief kritische houding, om zo op hoofdlijnen te kunnen oordelen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband.
 • Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed én de op de RvT van toepassing zijnde Governancecode.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk gerelateerd aan het werkgebied van de organisatie.
 • Bekendheid met het publieke domein. 

Functionele deskundigheid

Naast de algemene deskundigheden zoals hierboven verwoord, is het voor het werk van de Raad van Toezicht van belang enige specifieke deskundigheid binnen de Raad te hebben. Je wordt tevens voorzitter van de auditcommissie.

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.
 • Kennis op het gebied van subsidiëring, inkoop zorg, enz.
 • Deskundigheid op het gebied van het kunnen beoordelen van de kwaliteit die geleverd en gevraagd wordt van de organisatie.
 • Deskundigheid op het gebied van Governance.
 • Kennis van en kunnen interpreteren van specifieke wetgeving op het terrein van de maatschappelijke opvang is een pré.

Hiervoor vragen wij de volgende aantoonbare ervaring en deskundigheid:

 • Niet persé ervaring in een RvT, maar wél ervaring met – en een visie op – toezichthouden. Heb je niet de daadwerkelijke ervaring in een RvT dan zien we wel graag een afgeronde leergang toezichthouden.
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen.
 • Zakelijke en stevige inslag, maar ook kwetsbaar durven zijn als het gaat over de rol van de RvT.
 • Je bent kritisch, maar je kunt zelf ook omgaan met kritiek en je maakt van je hart geen moordkuil.
 • Beschouwend, reflectief met humor, lef en relativeringsvermogen.
Integer Maatschappelijk betrokken Bedrijfsvoering Persoonlijkheid met pit

Over de organisatie

Stichting Humanitas Onder Dak Twente

HOD werkt vanuit de humanistische grondslag.

Humanitas Onder Dak (HOD), een organisatie geworteld in de humanistische traditie, ondersteunt mensen aan de rand van de samenleving. Met een toegewijd team van meer dan 200 medewerkers biedt HOD opvang en begeleiding aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, en aan hen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Ons doel is het vergroten van zelfredzaamheid en het verbeteren van de levenskwaliteit van onze cliënten, zodat zij hun weg kunnen vinden in de maatschappij. We hechten waarde aan zinvolle dagbesteding en het opbouwen van een persoonlijk sociaal netwerk.

De dienstverlening van HOD omvat opvang, huisvesting en advies. De problematiek waarmee onze cliënten te maken hebben, zoals schulden, verslaving en psychiatrische uitdagingen, is complex en divers. Daarom werken we nauw samen met andere hulpverleningsorganisaties om hen de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Onze financiering komt voort uit verschillende bronnen, waaronder gemeentelijke subsidies voor maatschappelijke opvang en inloopvoorzieningen, eigen bijdragen van cliënten, financiering vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) voor extramurale begeleiding en dagbesteding, en diverse andere financieringsbronnen zoals de Wet langdurige zorg (WLZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Justitie.

Als besturingsmodel hanteert HOD het Raad van Toezicht/Bestuurder model. HOD wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Vlak na jouw toetreden tot de raad in mei 2024 zal er ook een nieuwe bestuurder aantreden. Deze is ondertussen geworven. De huidige bestuurder gaat in juni met pensioen. Bij het opstellen van statuten en reglementen is de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt gehanteerd. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur, het zichtbaar maken van de branche en het verantwoorden van de werkzaamheden naar alle stakeholders, waaronder cliënten, financiers, medewerkers en samenwerkingspartners.

Aanbod

De maatschappelijke opvang bevindt zich in een transitie van traditionele opvang naar maatschappelijk wonen. De Rijksoverheid predikt in dit kader het adagium ‘Herstel begint in een huis’. Humanitas Onder Dak geeft hier op de haar kenmerkende wijze inhoud aan.

Parallel aan deze transitie bevindt de RvT zich in een ontwikkeling naar een passende visie op toezicht. Hierbij zijn gedeelde normen en waarden van RvB en RvT opgesteld die bijdragen aan realisatie van de maatschappelijke opdracht. De RvT wil in dialoog met interne en externe belanghebbenden, aanspreekbaar zijn en zorgen voor eigen kennisontwikkeling. Daarnaast is transparant en benaderbaar zijn van belang. We bouwen hiermee aan een gezonde relatie met vertrouwen als sleutelbegrip. Op deze manier kunnen wij onze diverse rollen als RvT bij Humanitas onder Dak een goede invulling geven.

Deze beide ontwikkelingen bieden een inspirerende ontwikkeling waar je als RvT-lid aan kunt bijdragen. Wat een mooie kans om op meerdere manieren een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren!

De RvT hanteert een passende bezoldigingsregeling.

Binnen HOD is de Governancecode Sociaal Werk RvT-model van toepassing.

Procedure

De eerste oriënterende gesprekken met K+V vinden online plaats in week 14 en 15 . De selectiegesprekken staan gepland op dinsdag 14 mei 2024, gevolgd door een gesprek met OR, CR en overige RvT-leden op woensdag 15 mei 2024. De benoeming van de kandidaat vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht, die gepland staat op 22 mei 2024.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 1 april 2024 te reageren door bij “reageer direct” jouw cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen of om te sparren kun je bellen met Frank Wolff, Partner (06-1595 4079). 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.