Zelf-reflectief, doortastend en kritisch toezichthouder met affiniteit met maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen

Hengelo
Organisatie |

Stichting Humanitas Onder Dak

Met 196 bevlogen medewerkers (circa 156 fte) vangt Humanitas Onder Dak (HOD) mensen op die in de zijlijn van de samenleving functioneren of die een kwetsbare positie hebben binnen de samenleving. Het gaat met name om mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden. HOD staat voor het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven van haar cliënten, zodat zij zelf hun weg kunnen vinden in de samenleving. Aandacht voor een zinvolle dagbesteding en de ontwikkeling van een persoonlijk sociaal netwerk zijn hiervan belangrijke onderdelen.

HOD kent de volgende arrangementen: opvang, wonen, en advies. De problematiek van dak- en thuislozen is ingewikkeld en veelomvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving of psychiatrische moeilijkheden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleningsorganisaties. HOD wordt gefinancierd via de volgende financieringsstromen:

 • Centrum Gemeentelijke subsidies voor Maatschappelijke Opvang.
 • Gemeentelijke subsidies inzake inloopvoorzieningen.
 • Eigen bijdragen vanuit cliënten in de 24-uurs voorzieningen.
 • Financiering vanuit de WMO voor extramurale begeleiding en dagbesteding aan cliënten niet vallend onder de maatschappelijke Opvang.
 • Overige financiering (WLZ, GGZ-C, Justitie e.d.).

HOD werkt vanuit de humanistische grondslag.

Als besturingsmodel hanteert HOD het Raad van Toezicht/Bestuurder model. HOD wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur. Bij het opstellen van statuten en reglementen is de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening als uitgangspunt gehanteerd. Kernelement hierin is een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur, het zichtbaar maken van de branche en het verantwoorden van de werkzaamheden naar alle stakeholders, waaronder cliënten, financiers, medewerkers en samenwerkingspartners.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) treedt gevraagd en ongevraagd op als klankbord voor de Bestuurder en neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals goedkeuringen van strategische aard, organisatie-, investerings- en performancebeslissingen. De RvT fungeert als werkgever voor de Bestuurder. De RvT vergadert minimaal vijfmaal per jaar. Een of meer leden van de RvT zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de Bestuurder met zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. De RvT evalueert tenminste eenmaal per jaar haar werkwijze en performance.

De huidige RvT bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de RvT is voor een periode van drie jaar, met mogelijkheid tot twee keer herbenoeming. Binnen de RvT is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. Integriteit staat hoog op de agenda.

Functie | Lid Raad van Toezicht

Functionele deskundigheid
Naast de algemene deskundigheden zoals hierboven verwoord is het voor het werk van de Raad van Toezicht van belang enige specifieke deskundigheid binnen de Raad te hebben. Je gaat tevens deel uitmaken van de commissie kwaliteit, samen met een ander RvT lid..

Het gaat hierbij om de volgende zaken:

 • Deskundigheid op het gebied van subsidiëring, inkoop zorg, enz.
 • Deskundigheid op het gebied van Het kunnen beoordelen van de kwaliteit die geleverd en gevraagd wordt van de organisatie.
 • Deskundigheid op het gebied van Governance.
 • Kennis van en kunnen interpreteren van specifieke wetgeving op het terrein van de maatschappelijke opvang is een pré.

Hiervoor vragen wij de volgende aantoonbare ervaring en deskundigheid:

 • Ervaring in een toezichthoudende functie.
 • Een stevige visie op Governance, toezichtkader en de verhouding met de organisatie.
 • Bij voorkeur een opleiding/leergang afgerond in toezichthouden.
 • Zakelijke inslag, maar ook kwetsbaar durven zijn als het gaat over de rol van de RvT.
 • Kennis van en ervaring met veranderingsprocessen.
 • Beschouwend, reflectief én zelfkritisch met humor, lef en relativeringsvermogen.
Integer Maatschappelijk betrokken Visie op toezicht
Profiel

De leden van de RvT zijn allen generalisten. Zij beschikken over een brede kennis ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis van en ervaring met één van de aandachtsgebieden van de stichting. Samen vormt de RvT een (multidisciplinair) team met integrale besluitvorming. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Uiteraard horen daar ook soft skills bij als luisteren, vragen stellen en dialoog voeren. De individuele kwaliteiten van de leden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat één kwalitatief geheel wordt bereikt en deze betrokken RvT een meerwaarde biedt aan de Bestuurder.

 • Aantoonbare affiniteit met de Maatschappelijke Opvang en specifiek de dak- en thuislozenzorg.
 • Een visie op mens en maatschappij.
 • Analytisch met een positief kritische houding om zo op hoofdlijnen te kunnen oordelen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Het vermogen tot het uitoefenen van de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband.
 • Het onderschrijven van het Humanistisch gedachtegoed én de op de RvT van toepassing zijnde Governancecode.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk gerelateerd aan het werkgebied van de organisatie.
Aanbod

De maatschappelijke opvang bevindt zich in een transitie van traditionele opvang naar maatschappelijk wonen. De Rijksoverheid predikt in dit kader het adagium ‘Herstel begint in een huis’. Humanitas Onder Dak geeft hier op de haar kenmerkende wijze inhoud aan.

Parallel aan deze transitie bevindt de RvT zich in een ontwikkelingsfase naar een passende visie op toezicht. Hierbij zijn gedeelde normen en waarden van RvB en RvT opgesteld die bijdragen aan realisatie van de maatschappelijke opdracht. De RvT wil in dialoog met interne en externe belanghebbenden, aanspreekbaar zijn en zorgen voor eigen kennisontwikkeling. Daarnaast is transparant en benaderbaar zijn van belang. We bouwen hiermee aan een gezonde relatie met vertrouwen als sleutelbegrip. Op deze manier kunnen wij onze diverse rollen als RvT bij Humanitas onder Dak een goede invulling geven.

Deze beide transities bieden een inspirerende ontwikkeling waar je als RvT-lid aan kunt bijdragen. Wat een mooie kans om op meerdere manieren een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren!

De RvT hanteert een passende bezoldigingsregeling.

Binnen HOD is de Governancecode Sociaal Werk RvT-model van toepassing.

Procedure

De eerste oriënterende gesprekken met K+V vinden online plaats in de eerste week van januari 2023 . Daarna volgen de selectiegesprekken, de exacte datum volgt zo snel mogelijk in dit profiel. De benoeming van de kandidaat vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht in maart 2023.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk 30 december 2022 te reageren door bij “reageer nu” jouw cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen of om te sparren kun je bellen met Frank Wolff, Partner (06-1595 4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Lid Raad van Toezicht
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.