Locatiemanager voor Zorggroep Charim

Natuurlijke, gedreven leiders; inspirerend, uitnodigend en resultaatgericht
Locatie: Veenendaal e/o
Organisatie |

Zorggroep Charim

Zorggroep Charim is in 2009 ontstaan uit een fusie. Sindsdien is veel veranderd. De ontwikkelingen in de ouderenzorg nemen een hoge vlucht. Zorgbudgetten staan onder druk. Er wordt meer van de cliënt en zijn netwerk verwacht. Ouderen blijven langer thuis wonen en verhuizen pas bij een complexere zorgvraag naar een woonzorgcentrum. Hierdoor verandert de populatie en dit stelt andere eisen aan de zorg en de zorgomgeving. Zorg wordt meer maatwerk. Charim speelt in op al deze ontwikkelingen.

Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten, geworteld in de lokale samenleving en verbonden met het christelijk geloof biedt Charim zorg voor lichaam, geest én ziel. Dat noemen we totaalzorg: zorg die verder gaat en waarin Charim zich onderscheidt. Cliënten ervaren bij ons veel aandacht voor zingevings- en levensvragen, christelijke feestdagen en activiteiten. En ook alle ruimte om zichzelf te zijn. Want bij Charim is iedereen welkom.

Zorggroep Charim telt vijftien locaties in de regio’s Veenendaal en Zeist. Zo’n 1.800 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zetten zich in om de naam van Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – in praktijk te brengen voor ruim 1200 cliënten. De jaarlijks omzet beweegt zich rond de 85 miljoen.

Voor meer info zie: jaarverslag en strategisch plan en website.

Missie en Visie

Charim staat voor menslievende zorg. ‘Zorg waarin we afstemmen op elkaar en samen zoeken naar wat van betekenis is. Voor iedereen en in het bijzonder voor de ander die hulp nodig heeft bij het ouder worden. Zo dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen – te midden van vreugde en verdriet – van waarde kan zijn’. Daarnaast heeft Zorggroep Charim drie kernwaarden: Toegewijd, Professioneel en Samen.

Toegewijd betekent werken vanuit het hart. Vanuit oprechte betrokkenheid en persoonlijke aandacht hebben we oog voor wat de ander beweegt en nodig heeft, ongeacht zijn vraag, achtergrond of levensovertuiging. Vanuit nieuwsgierigheid stemmen de medewerkers af op wat van betekenis is voor de ander. Daarbij ondersteunen ze de veerkracht en zelfredzaamheid van de ander. Zo helpen ze de ander van betekenis te zijn en blijven, zowel in mooie als in moeilijke periodes.

Professioneel betekent vanuit de professie goede zorg verlenen en voortdurend streven naar de best mogelijke zorg. Dit doet de organisatie met vakbekwame collega’s, die werken volgens de laatste professionele inzichten en zich continu scholen om bij te blijven in het vak. Ze onderhouden goede werkrelaties op basis van gelijkwaardigheid met collega’s en andere disciplines. Ze ervaren vrijheid om zelfstandig te handelen en zeggenschap uit te oefenen op basis van de vakinhoudelijke kennis. Leidinggevenden ondersteunen en zijn betrokken waar nodig. Hiermee is Charim een aantrekkelijke organisatie om voor te werken.

Samen betekent voor elkaar van betekenis zijn. Vanuit de gedachte om de wederkerigheid in relaties zichtbaar te willen maken, besteden medewerkers dagelijks veel tijd aan het opbouwen en onderhouden van relaties. Samen werken aan relaties van respect, vertrouwen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid. Om samen verder te komen en voor elkaar van betekenis te zijn.

Context en ambitie

De zorgvraag is in Nederland onderhevig aan veel veranderingen en ontwikkelingen. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen toe. Tegelijkertijd verandert de zorgvraag meervoudig:

 • Behoefte aan meer diversiteit in zorgdiensten en (tijdelijke) zorgvormen;
 • Meer complexe zorg in de locaties en meer cliënten met psychische en gedragsproblemen;
 • Verschuivingen van intramurale naar extramurale zorg en van tweede naar eerstelijnszorg, waarbij ketenzorg steeds belangrijker wordt.

Zorggroep Charim speelt hierop in met haar strategisch beleidsplan 2023-2026. Belangrijke lijnen op die uitgezette koers zijn onder andere ‘lekker werken’ en het organiseren van passende zorg.

Verder werkt Charim met vijf cultuurthema’s. Dit zijn: leiderschap, ambitie, eigenaarschap, daadkracht en resultaatgericht werken. Logischerwijs zijn dit kwaliteiten die we graag herkennen bij de nieuwe locatiemanagers; natuurlijke leiders die met plezier vanzelfsprekend verantwoordelijkheid nemen. Die een positieve drive hebben, steeds toekomstgericht en koersvast zijn en sturen op gezamenlijk afgesproken doelen en resultaten.

Functie | Locatiemanager

De locatiemanagers (15) zijn, onder leiding van de directeur zorg, verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg binnen de locaties. Op basis van integrale verantwoordelijkheid zorgen zij voor een goede inrichting van de werkorganisatie en sturen ze op resultaten (zorg én bedrijfsvoering). Die integraliteit betekent ook dat binnen het MT-zorg alle locatiemanagers (15) samen werken aan de koers en aansturing van de uitvoeringsorganisatie. Je werkt vanuit je eigen domein, maar zorgt dat thema’s die centrale raakvlakken hebben ook centraal worden afgestemd.

De rol van locatiemanager kent een duidelijk hiërarchische lijn met een belangrijke horizontale dimensie. Verticaal; een herkenbare en stevige lijnpositie, van waaruit je met heldere kaders en doelen de teamleiders en zorgmedewerkers de benodigde ruimte en richting geeft en nadrukkelijk ook de doelrealisatie bewaakt en stuurt. Horizontaal werk je als lid van het MT-zorg met je collega (locatie-)managers, in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en door collegiale samenwerking, aan zorginhoudelijke vernieuwing en ontwikkeling.

Natuurlijke leider Uitdagend Uitnodigend Resultaatgericht Inspirerend Visie Verbinder Evenwichtig Daadkracht Vertrouwenwekkend
Profiel
 • Je gedrevenheid is voelbaar in jouw aanstekelijke energie en inspirerende beelden over waar wij samen naar toe willen bewegen. Voor collega’s ben je een natuurlijke en gewaardeerde sparringpartner: open, constructief en waarderend naar anderen.
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en toonaangevend: een leider die geniet van groei en succes van teammanagers en medewerkers.
 • Als persoon ben je origineel en evenwichtig; ook onder druk blijf je in positie, koersvast, in dialoog en in balans. Waar nodig geef je tegengas of beweeg je mee, altijd open en in verbinding zonder te verbleken of te star te zijn. Vertrouwend en daadkrachtig; als het moet kan je doorpakken en schuw je niet in te grijpen.
 • Je bent organisatiesensitief; snapt de mechanismes van een grotere organisatie en weet balans te houden tussen wat hoort in het belang van de organisatie en wat werkt in de couleur locale van de locatie.
 • Uiteraard beschik je over leidinggevende ervaring, bij voorkeur in de zorg en het liefst natuurlijk in de ouderenzorg of langdurige zorg. Als je de zorg niet van binnenuit kent, verwachten we herkenbare affiniteit met het sociale domein, een warm hart voor de doelgroep en een visie op ouderenzorg.
 • Je nodigt in- ,bijvoorbeeld (L)CR, en externe stakeholders uit bij te dragen aan het beter organiseren en uitvoeren van passende zorg en zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering en zorgontwikkeling. In hun verantwoordelijkheid daag je ze uit de eigen ruimte krachtig in te vullen, met ruimte voor reflectie en groei.
 • Locatiemanagers zijn belangrijke cultuurdragers, waarvan we verwachten dat ze de identiteit van de organisatie, die haar oorsprong heeft in christelijke waarden, omarmen. Concreet; je vindt het gewoon om te spreken over hoe geloofsbeleving doorwerkt in professioneel handelen in de dagelijkse praktijk van zorg.
 • Niet onbelangrijk: werken moet leuk zijn en dat straal je uit! Je maakt zaken licht, viert successen en kan makkelijk relativeren zonder de focus op resultaat te verliezen.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week), met een jaarcontract wat bij goed functioneren wordt omgezet in onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG65 met ruime secundaire arbeidsvoorwaarden volgens vigerende cao.

Procedure

K+V ondersteunt Charim in deze werving, die bestaat uit een eerste gesprek met K+V gevolgd door een selectiegesprek bij Charim, gevolgd door een kennismaking met het team. En natuurlijk een afsluitend gesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek waarin we het gezamenlijk goede gevoel vertalen naar het vormgeven van een definitieve verbinding.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 23 april 2023 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Chris Boven (adviseur K+V; 06-10 743 267) en/of Judith Poulus (Directeur Zorg; via 06-83 119 339).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Locatiemanager
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.