Toegankelijk, verbindt bedrijfsvoering aan mensen en processen

's-Hertogenbosch
Organisatie |

Farent

Farent is een organisatie voor sociaal werk in de regio Den Bosch, Midden-Brabant en de Meijerij. 250 medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers werken in een organisatie die zich kenmerkt door een open en informele sfeer. Farent is sterk in sociaal werk en biedt ondersteuning bij het dagelijks leven, variërend van buurtondersteuning tot en met individuele hulpverlening. Farent bouwt samen met bewoners aan zelfredzaamheid en stevige sociale netwerken in leefbare buurten. Zoals relaties, financiën, meedoen in de samenleving, kinderen veilig opvoeden, mantelzorgen of huiselijk geweld.

Dichtbij mensen krijgen de medewerkers alle mogelijke vragen en in haar basisondersteuning sluit Farent daarbij aan. Preventief; signalerend ; zichtbaar en present voor individuen, groepen en buurten. Met als doel: het versterken van mensen in hun dagelijks leven.

Medewerkers merken op wat er speelt en gaan daar enthousiast mee aan de slag. Efficiënt, zodat bewoners / cliënten niet van het kastje naar de muur gaan. Transparant, zodat iedereen allemaal weet wat werkt. En innovatief, inspelend op de kansen van morgen. Farent werkt intensief samen met gemeenten en andere organisaties en hun professionals in het sociaal domein. Farent is innovatief met passie voor bewoners en draagt bij aan resultaten. Kernwaarden zijn: nabij, verbindend, open en respectvol, klantgericht en betrouwbaar, samen ontwikkelen en leren, commitment, veranderbereid, lef, oplossingsgericht en ondernemend.

Logo Farent voor vacature
Functie | Manager Bedrijfsvoering

De functie heeft een tactisch/strategisch karakter. De manager is integraal verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -implementatie van de integrale bedrijfsvoering en voor de realisatie van de uitvoering en de kwaliteit van de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. De manager heeft continue aandacht voor het verbeteren van de bedrijfsvoering (efficiency en effectiviteit), het dienstverlenend karakter van de afdeling, de ondersteuning en advisering van/aan het primair proces en het management. Tevens ontwikkelt en bewaakt de manager het financiële beleid van de organisatie, draagt zorg voor de uitvoering, adviseert in deze de bestuurder en de Raad van Toezicht en is verantwoordelijk voor de invulling van de controlltaak.

De manager is een belangrijke verbindende schakel tussen diverse partijen en ontwikkelingen, zowel intern als extern. Je ontwikkelt als lid van het managementteam mede het strategisch organisatiebeleid en adviseert de bestuurder hierover.

Doel van de functie

Het bedrijfsmatig laten (doen) uitvoeren van het strategisch beleid en het ontwikkelen en implementeren daarvan met betrekking tot de portefeuilles financiën, ICT, facilitair, huisvesting, data & registratie en kwaliteit. Het zorgdragen voor de planning en controll-cyclus door leiding te geven aan medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering en het ondersteunen van het primair proces.

Organisatorische positie

De manager Bedrijfsvoering valt onder de hiërarchische aansturing van de bestuurder en is lid van het managementteam. Je geeft leiding aan 25 medewerkers van de afdeling, hebt functioneel afstemming met collega-managers en werkt daar nauw mee samen. Belangrijke opgave is om een team van de afdeling te maken en de volgende professionaliseringsslag te maken. Het realiseren van synergie in de afdeling en met de andere afdelingen in beleid en werkprocessen is de interne opgave. De externe opgave is om de bedrijfsprocessen van Farent goed aan te laten sluiten op de ontwikkelingen in de markt en (potentiële) contracten met opdrachtgevers. Teneinde meer marktgericht te gaan werken.

Hij/zij draagt specifieke verantwoordelijkheid op het gebied van financial-controll naar de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Taken/verantwoordelijkheden op hoofdlijnen

 1. Leidinggeven aan de medewerkers.
 2. Faciliteren van een efficiënte bedrijfsvoering.
 3. Mede ontwikkelen, adviseren over en uitvoeren van het strategisch organisatiebeleid.
 4. Financiële doelstellingen behalen.
 5. Gevalideerde financiële informatie beschikbaar stellen.

Resultaatgebieden

Sub.1. Leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering.

 • Zorgt dat zowel de kwantiteit als kwaliteit van medewerkers op orde is, optimaal ingezet wordt en aan blijft sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Bewaakt daarbij het organisatiebeleid en heeft oog voor individuele ambities en talenten.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van personeelsbeleid, zoals bij werving & selectie, loopbaanontwikkeling, aanpak verzuim, jaargesprek en scholing.
 • Coacht op inspirerende wijze en faciliteert resultaatgericht en zelfstandig werken.
 • Begeleidt veranderingsprocessen op het gebied van organisatiestructuur- en cultuur, productontwikkeling, service level en teamgeest.

 Sub.2. Faciliteren van een efficiënte bedrijfsvoering.

 • Doet voorstellen aan de bestuurder over het uit te voeren financiële beleid en de inrichting van de controll-functie. Ziet toe op de naleving daarvan en stuurt waar nodig bij.
 • Stelt conform de organisatiestrategie de P&C-cyclus op. Onderneemt actie waar nodig; bewaakt en toetst door middel van registratie, controle en budgettering.
 • Beheert het budget van de afdeling Bedrijfsvoering binnen het kader van de vastgestelde begroting.
 • Inventariseert en vertaalt wensen van de organisatie naar aanbod van dienstverlening van de diverse sub-onderdelen van de afdeling Bedrijfsvoering. Bewaakt de afgesproken dienstverlening en voert veranderingen door ter verbetering van de dienstverlening.
 • Stelt in samenspraak jaarplannen op voor de afdeling Bedrijfsvoering en levert vanuit de verschillende ondersteunende diensten een bijdrage aan het (meerjaren)beleidsplan voor de organisatie.
 • Adviseert en ondersteunt het management en de bestuurder pro-actief bij vraagstukken over de verschillende ondersteunende diensten.
 • Organiseert mede op interactieve wijze de benodigde werkprocessen binnen het werkgebied.

Sub.3. Mede ontwikkelen, adviseren over en uitvoeren van het strategisch organisatiebeleid.

 • Ontwikkelt als lid van het managementteam mede de visie en is medeverantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid.
 • Signaleert, adviseert en ondersteunt de bestuurder bij ontwikkelingen en externe kansen en de vertaling naar tactisch en operationeel niveau.

Sub.4. Financiële doelstellingen behalen

 • Bewaakt het toegewezen budget van de afdeling Bedrijfsvoering en onderneemt actie bij dreigende tekorten.
 • Ondersteunt het management bij het behalen van hun financiële doelen.

 Sub.5. Gevalideerde financiële informatie beschikbaar stellen

 • Verzorgt managementinformatie zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Maakt samenvattingen, trekt conclusies en geeft de bestuurder en het managementteam gevraagd en ongevraagd advies over de te nemen maatregelen.
 • Functioneert als financiële vraagbaak voor financieel-economische vraagstukken.
 • Beheert en bewaakt de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de financiële en salarisadministratie en het managementinformatiesysteem van de instelling.
 • Verzorgt de begroting in afstemming met managers en bestuurder.
 • Verzorgt de jaarrekening, het jaarverslag etc. en onderhoudt daartoe contacten met accountants.
 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering en ontwikkeling van werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie en automatiseringssystemen.
 • Heeft een actieve inbreng bij het continue proces van kwaliteitsverbetering en onderhoudt daartoe contact met adviesbureaus.
 • Participeert in interdisciplinaire project- en werkgroepen.

Flexibiliteit om te schakelen Communicatief Ondernemend Creatief, initiatiefrijk, Commercieel, Verbindend en resultaat- en samenwerkingsgericht, oog voor de operatie Lef en zakelijk en marktgericht Onderhandelingsvaardig

Profiel

Kennis

 • Kennis van bedrijfskunde, economie of master controlling op HBO/academisch niveau
 • Ruime leidinggevende ervaring (10 jaar)
 • Ruime ervaring in bedrijfsvoering en controlling (10 jaar)
 • Kennis van en ervaring in het opstellen van begroting, jaarrekening en tussentijdse sturingsrapportages
 • Kennis van en ervaring met ICT, organisatie-, financieel-, facilitair- en kwaliteitsbeleid
 • Ruime ervaring met veranderprocessen, aansluiting bij de vraag uit de markt
Aanbod

Een zelfstandige positie in een ambitieuze organisatie, afhankelijk van kennis en ervaring, een salaris dat past bij deze uitdaging (volgens de CAO Sociaal Werk, 32 uur per week). Met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eigen loopbaanbudget om zelf een deel van je arbeidsvoorwaarden vorm te geven. Het is een structurele functie, die start met een aanstelling voor één jaar.

Procedure

De begeleiding van deze werving- en selectieprocedures is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. De procedure start in Veenendaal bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur, hetzij live, hetzij digitaal. Hierna volgen, bij geschiktheid, een gesprek met diverse mensen van Farent. De procedure is erop gericht om in februari de manager bedrijfsvoering te benoemen.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je uiterlijk zondag 17 januari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99) en Henk van der Velde (06 51 75 86 77).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd vooraf een korte online persoonlijk profielmeting te maken.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Manager Bedrijfsvoering
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.