Manager

ZANDVOORT
Organisatie |

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg en behandeling aan volwassenen met een fysieke en veelal ook cognitieve beperking. Er verblijven 255 intramurale cliënten; ruim de helft daarvan op basis van vergevorderde progressieve MS. Om die reden heeft Nieuw Unicum expertise opgebouwd ten aanzien van die doelgroep en is continu bezig met het ontwikkelen daarvan in samenwerking met kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties. De ambitie is om met steun van externe partners het landelijk expertisecentrum voor progressieve MS door te ontwikkelen en de kennis en kunde breder beschikbaar te maken. De organisatie heeft een omzet van € 24 miljoen per jaar en ruim 300 fte in dienst.

Nieuw Unicum ontwikkelt het centrum van expertise verder en in de strategische visie is dat zichtbaar in de bedrijfsvoering, de interne samenwerking, de werkwijzen en het gedrag van medewerkers.  Meer concreet wordt dat vertaald in de volgende beleidsdoelstellingen:

 • Passend vastgoed, afgestemd op de eisen van de huidige tijd, gerelateerd aan zorgdifferentiatie en de toenemende beperkingen waar de doelgroep mee te maken krijgt; dit gaat de komende jaren gepaard met forse investeringen.
 • De afstemming en samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen wordt versterkt, waarbij er een cultuur en structuur wordt ontwikkeld die past bij een landelijk expertisecentrum.
 • Elke medewerker heeft zijn/haar leerroute individueel en/of collectief daarop afgestemd vanuit de daartoe per functie opgestelde competentieprofielen.
KV_Opdrachten_nieuw-unicum
Functie | Manager Financiën, Vastgoed en ICT

De Manager Financiën, Vastgoed en ICT fungeert als zakelijke businesspartner voor het directieniveau en ziet toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid. Hij/zij richt zich primair op het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel, is verantwoordelijk voor het vastgoedbeleid en draagt zorg voor een organisatiebrede IT-architectuur zodat bedrijfsprocessen, informatievoorziening en informatietechnologie optimaal op elkaar zijn afgestemd.

De Manager Financiën, Vastgoed en ICT is tevens Concerncontroller en ressorteert direct onder de Bestuurder.  Hij/zij is lid van het Managementteam en heeft ook een relatie met de Raad van Toezicht met name via de Auditcommissie. Onderhoudt direct contact met de externe accountant.

Kerntaken zijn:

 • Geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de Financiële Administratie, Cliënten Administratie, Salarisadministratie, Vastgoed en ICT/informatiemanagement (totaal 10 medewerkers).
 • Begeleidt en coacht deze medewerkers, stimuleert hun ontwikkeling, is proactief en structurerend, maakt daardoor ruimte en stuurt op de hoofdlijnen.
 • Treedt coördinerend op ten aanzien van de dienstverlening van genoemde vakgebieden, zowel in de onderlinge samenhang als in de relatie met het primair proces.
 • Heeft de verantwoordelijkheid voor een soepel lopende planning & control cyclus, inclusief begrotingen, periodieke managementinformatie, verslaggeving en (externe) verantwoording.
 • Is het financieel geweten van de organisatie en vanuit die functie betrokken bij de onderhandelingen met de financiers en bij omvangrijke investeringen en uitgaven.
 • Toetst de kwaliteit van processen en informatie, ziet toe op de (toekomstige) financiële situatie van de organisatie en signaleert daarbij, gevraagd en ongevraagd, de belangrijke risico’s.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

In deze functie wordt gezocht naar een kandidaat met senioriteit, die aanvult op structuur en overzicht, en ook als persoon en manager past bij de kenmerken van een kleinere organisatie als Nieuw Unicum.

De kandidaat van keuze wordt in het bijzonder aangetrokken tot:

 • De unieke positie van Nieuw Unicum met een maatschappelijk aansprekende ambitie.
 • Het deels nieuwe karakter van deze strategische functie c.q. de mogelijkheid tot eigen inbreng.
 • De veranderopdracht gericht op professionalisering van de organisatie.
 • De combinatie van leidinggevende en inhoudelijke rollen.
 • De solide positie van de organisatie met ruimte om te ontwikkelen en te verbeteren.

In het profiel wordt de nadruk gelegd op een financiële achtergrond. De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Academisch opleidingsniveau (bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig, bij voorkeur met een aanvullende controllersopleiding).
 • Ruime ervaring in het leidinggeven aan (groepen van) professionals in een serviceorganisatie; in staat om medewerkers in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers.
 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit en efficiency.
 • Conceptuele kennis van Vastgoed (strategie en financiering) en ICT (innovatie en service delivery).

De kandidaat sluit aan op de kernwaarden van de organisatie: ambitieus, innovatief en toegewijd. Verdere persoonlijke kenmerken zijn:

 • Communicatief en verbindend op alle niveaus.
 • Gericht op het opbouwen van relaties; heeft affiniteit met zorgverleners/professionals.
 • Analytisch met een goed ontwikkeld vermogen om te abstraheren en te detailleren.
 • Oplossingsgericht, creatief en onderhandelingsvaardig.
 • Robuust, evenwichtig en onafhankelijk.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager Financiën, Vastgoed en ICT

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.