Geeft richting aan de leidinggevenden; nodigt uit en laat ruimte

Barneveld
Organisatie |

De Rozelaar

De Rozelaar is een organisatie die dagbesteding, wonen met begeleiding en ambulante coaching biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Rozelaar heeft vier woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en dagbestedingslocaties in Barneveld en Nijkerk. Bij de Rozelaar werken ruim 200 medewerkers en 200 vrijwilligers voor ongeveer 200 cliënten; de omzet bedraagt ruim € 9 miljoen en zal verder groeien door uitbreidingen in de komende jaren.

Kernwaarden
Bij de Rozelaar staat de cliënt centraal in zijn persoonlijke waarden, behoeften en mogelijkheden. Kenmerkend voor de Rozelaar is de liefdevolle zorg en oog voor mensen, gemotiveerd en gevoed door het christelijke geloof. Deze overtuiging en waarden zijn zichtbaar verweven door de gehele organisatie en wordt door cliënten, verwanten en medewerkers zeer gewaardeerd en vaak benoemd als bepalende factor om bij de Rozelaar te willen wonen of werken. Met respect, geborgenheid en toewijding, worden cliënten uitgenodigd en ondersteund in het ontwikkelen en gebruiken van hun eigen unieke talenten. Het doel is om met passende zorg en begeleiding het welbevinden en de (maatschappelijke) zelfstandigheid van de cliënt en integratie in de samenleving zoveel mogelijk te behouden en te bevorderen.

Ambitie en uitdagingen
De Rozelaar heeft een groeiambitie – op Wonen en voor de doelgroep van mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) -, werkt aan een doorgaande professionalisering en kiest ervoor om de regelruimte laag in de organisatie te leggen. Het team is daarmee het centrale uitgangspunt binnen de organisatiestructuur, waarbij de teamleiders vanuit een coachende rol verantwoordelijk zijn voor het team en beslissingsbevoegdheid hebben. Daarbij richt de Rozelaar zich op continue leren en ontwikkelen. Inhoudelijk wordt de Triple C methodiek toegepast. De uitdaging is om de ingezette groei, ontwikkeling en professionalisering krachtig voort te zetten met behoud van de voor de Rozelaar karakteristieke liefdevolle zorg en de voordelen van kleinschaligheid en daarbij behorende korte lijnen.

Functie | Manager Zorg

Positie
Als Manager Zorg ben je verantwoordelijk voor de onderdelen wonen, dagbesteding en behandeling. Je geeft direct leiding aan de vier teamleiders van de zorgeenheden en aan de behandelaren (gedragswetenschappers, muziektherapeuten en een bewegingsagoog). De focus ligt daarbij op koers, kwaliteit van zorg, identiteit en budget. Samen met de gedragsdeskundigen en teamleiders voer je het driehoeksgesprek over de inrichting van de zorg. Je legt verantwoording af aan de Bestuurder en vormt samen met hem en de Manager Bedrijfsvoering het MT.

Opdracht
Als Manager Zorg ondersteun je ¬de teamleiders in het waarmaken van hun rol, in lijn met het leiderschapsprogramma. Op een inspirerende en uitnodigende manier stuw je eigenheid, kracht, ontwikkeling en innovatie, en zorg je dat die in samenhang en met betrokkenen tot verbeter- en vernieuwingsslagen leidt.
In het realiseren van de ontwikkel- en groeiambitie wordt van jou verwacht dat je die stuwt en richting geeft, anderen daarop uitnodigt en daartoe ruimte geeft. Je laat zien hoe liefdevolle zorg en methodisch handelen in evenwichtige samenhang bijdraagt aan het borgen van de beoogde kwaliteit van zorg en begeleiding. Teamleiders en gedragsdeskundigen daag je uit om beide perspectieven steeds verder te integreren en van waarde te laten zijn. Daartoe ondersteun je de teamleiders bij het breder uitvouwen en toepassen van de Triple C methodiek, als instrument om kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren.

MT
In het MT wordt van jou als Manager Zorg een duidelijke en eigen inbreng verwacht; geënt op een duidelijke visie op de zorg en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, en met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt. Je bent op het gebied van zorgbeleid beleidsvoorbereidend en eerste verantwoordelijke. Visie en strategie vertaal je naar een inhoudelijke koers, waarbij je zelf kennis inbrengt, zaken uitzoekt, voorstellen schrijft en helpt de vereiste acties te organiseren. Je zorgt voor duidelijke kaders en keuzes en geeft richting, zowel op wat wel als nadrukkelijk ook op wat niet te doen. Samen met je collega MT-leden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie.

GEEFT RICHTING VANUIT VISIE,  INSPIREERT en STRUCTUREERT

Profiel

De kandidaat van keuze voldoet aan de volgende eisen en kenmerken:

 • je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring in de VG-sector;
 • je geeft al meerdere jaren leiding in de zorg, ook aan teamleiders en bent gewend te werken tussen bestuur en teams/teamleiders/behandeling;
 • je bent meelevend lid van een kerkelijke gemeente en voelt je intrinsiek en overtuigend verbonden met de christelijke identiteit van de Rozelaar;
 • als leider ben je bewust van je rol als identiteitsdrager en laat je op een open en inspirerende wijze zien hoe je geloofsbeleving en professioneel handelen verenigt in je dagelijks handelen;
 • van nature ben je een leider; een onafhankelijk denker die vanuit waarden en ambitie duidelijk is in verwachtingen, keuzes maakt en begrenst;
 • op aspecten van visie, uitvoering en ontwikkeling blijf je consistent aan de ingezette koers en onderliggende uitgangspunten; altijd gericht op een lerende houding vanuit bewustwording, reflectie en verbeteren; zelf ga je daarin voorop en toon je voorbeeldgedrag;
 • persoonlijke uitstraling: evenwichtig, open en vertrouwenwekkend;
 • in de relatie naar de ander richtinggevend, betrokken en verbindend: belangstellend en sensitief; open en toegankelijk en in de dialoog waarderend en onderzoekend;
 • een bij de schaal van de Rozelaar passende stijlflexibiliteit: uitnodigend en uitdagend waar mogelijk en meewerkend en hands-on indien nodig;
  je durft keuzes te maken, door te pakken en je weet af te maken.
Aanbod

De Rozelaar is een ambitieuze organisatie in beweging, die de Manager Zorg een uitdagende opdracht biedt om het goede uit de traditionele waarden te behouden en verdere professionalisering daaraan toe te voegen.

Het is een brede en zelfstandige functie in een organisatie met korte lijnen naar medewerkers, cliënten en verwanten, waardoor de Manager Zorg snel kan schakelen en veel impact heeft op (alle onderdelen van) het primaire proces. Je maakt deel uit van een inhoudelijk gedreven MT, dat de bedoeling voorop stelt.

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). De functie is ingeschaald in FWG70 met de secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao gehandicaptenzorg.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand september 2021 af te ronden. De eerste gespreksronde vindt plaats bij K+V. Daarna volgen gesprekken met de selectiecommissie en de adviescommissies, met daarin vertegenwoordigers van de werkorganisatie, Verwantenraad, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De exacte data volgen zo spoedig mogelijk.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken.
Uiterlijk dinsdag 21 september wordt het programma van de selectiegesprekken vastgesteld.
Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-10452989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.