K+V werving selectie interim management

Richtinggevende leider en identiteitsdrager; geeft ruimte en nodigt uit

Barneveld
Organisatie |

Stichting De Rozelaar

Stichting De Rozelaar is een organisatie die dagbesteding, wonen met begeleiding, ambulante coaching en jobcoaching biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Rozelaar heeft vier woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en zes dagbestedingslocaties in Barneveld, Nijkerk en Putten. Bij De Rozelaar werken ca. 200 medewerkers (98 FTE) en 200 vrijwilligers voor ongeveer 200 cliënten; de omzet bedraagt ca. 8 miljoen en zal verder groeien door uitbreidingen in de komende jaren.

KERNWAARDEN
Bij De Rozelaar staat de cliënt centraal in zijn persoonlijke waarden, behoeften en mogelijkheden. Kenmerkend voor de Rozelaar is de liefdevolle zorg en oog voor mensen. Deze wordt sterk gemotiveerd en gevoed door het geloof dat God de Schepper van al het leven is en verantwoordelijkheid geeft voor waardevolle zorg aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Deze overtuiging en waarden zijn zichtbaar verweven door de gehele organisatie en wordt door cliënten, verwanten en medewerkers zeer gewaardeerd en vaak benoemd als bepalende factor om bij De Rozelaar te willen wonen of werken.

Met respect, geborgenheid en toewijding, worden cliënten uitgenodigd en ondersteund in het ontwikkelen en gebruiken van hun eigen unieke talenten. Het doel is om met passende zorg en begeleiding het welbevinden en de (maatschappelijke) zelfstandigheid van de cliënt en integratie in de samenleving zoveel mogelijk te behouden en bevorderen.

AMBITIE EN UITDAGINGEN
De Rozelaar heeft een groeiambitie – met name voor de doelgroep van mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) -, werkt aan een doorgaande professionalisering en kiest ervoor om de regelruimte laag in de organisatie te leggen. In 2018 is als één van de organisatieprincipes de keuze gemaakt voor teamleiders die vanuit een coachende rol verantwoordelijk zijn voor het team en beslissingsbevoegdheid hebben. Het team is daarmee het centrale uitgangspunt binnen de organisatiestructuur. Daarbij richt De Rozelaar zich op continue leren en ontwikkelen, mede door het doorlopen van de gehele PDCA-cyclus. Inhoudelijk is gestart met toepassing van de Triple-C methodiek, die door medewerkers enthousiast onthaald is.

De uitdaging is om de ingezette groei, ontwikkeling en professionalisering krachtig voort te zetten met behoud van de voor de Rozelaar karakteristieke liefdevolle zorg en de voordelen van kleinschaligheid en daarbij behorende korte lijnen.

VOOR MEER INFORMATIE
Bekijk de website van De Rozelaar en/of lees het Kwaliteitsverslag 2018.

Functie | Manager Zorg

POSITIE
Als Manager Zorg ben je verantwoordelijk voor de onderdelen wonen, dagbesteding en behandeling. Je geeft direct leiding aan de Teamleiders (4) van de zorgeenheden en aan de behandelaren, zoals Orthopedagogen en Muziektherapeuten (indirect totaal 70 fte). De focus ligt daarbij op koers, kwaliteit van zorg, identiteit en budget. Samen met de gedragsdeskundigen en teamleiders voer je het driehoeksgesprek over de inrichting van de zorg. Je legt verantwoording af aan de bestuurder en vormt samen met hem en de manager Bedrijfsvoering het MT.

OPDRACHT
Als nieuwe Manager Zorg ondersteun je ­de teamleiders in het oppakken en waarmaken van hun vernieuwde rol. Op een inspirerende en uitnodigende manier stuw je eigenheid, ontwikkeling en innovatie, en zorg je dat die in samenhang en met betrokkenen tot wezenlijke verbeter- en vernieuwingsslagen leidt. Je borgt daartoe het cyclisch handelen (PDCA) met focus op evaluatie en bijsturing (C-A).

In het realiseren van de ontwikkel- en groeiambitie wordt van jou verwacht dat je die stuwt en richting geeft, anderen daarop uitnodigt en daartoe ruimte geeft. Je laat zien hoe liefdevolle zorg en methodisch handelen in evenwichtige samenhang bijdraagt aan het borgen van de beoogde kwaliteit van zorg en begeleiding. Teamleiders en gedragsdeskundigen daag je uit om beide perspectieven steeds verder te integreren en van waarde te laten zijn. Daartoe ondersteund je de teamleiders bij het breder uitvouwen en toepassen van de triple C methodiek, die omarmd wordt als instrument om kwaliteit van zorg te borgen en te verbeteren.

MT
In het MT wordt van jou als Manager Zorg een duidelijke en eigen inbreng verwacht; geënt op een duidelijke visie op de zorg en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, en met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt. Visie en strategie vertaal je naar concrete doelen, waarbij je indien nodig ook helpt de vereiste acties te organiseren. Waar nodig zorg je voor duidelijke kaders en keuzes, zowel op wat wel als nadrukkelijk ook op wat niet te doen. Samen met je collega MT-leden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering en uitbreiding van de organisatie.

Richting geven Uitdagend Uitnodigend Daadkracht Inspirerend Cultuurdrager Vertrouwenwekkend Structurerend Verbindend

Profiel | Profieleisen
  • Je beschikt over ruime en recente ervaring in de VG-sector.
  • Je geeft al meerjarig leiding in de zorg, ook aan teamleiders en bent gewend te werken tussen bestuur en teams.
  • Je voelt je intrinsiek en overtuigend verbonden met de duidelijke PC-identiteit van de Rozelaar; als leider ben je bewust van je rol als identiteitsdrager en laat je op een open en inspirerende wijze zien hoe je geloofsbeleving en professioneel handelen verenigt in je dagelijks handelen.
  • Van nature ben je een leider; een onafhankelijk denker die vanuit waarden en ambitie duidelijk is in verwachtingen, keuzes maakt en begrenst.
  • Op aspecten van visie, uitvoering en ontwikkeling blijf je consistent aan de ingezette koers en onderliggende uitgangspunten; altijd gericht op een lerende houding vanuit bewustwording, reflectie en verbeteren; zelf ga je daarin voorop en toon je voorbeeldgedrag.
  • Persoonlijke uitstraling: evenwichtig, open en vertrouwenwekkend.
  • In de relatie naar de ander betrokken en verbindend: belangstellend en sensitief; open en toegankelijk en in de dialoog waarderend en onderzoekend.
  • Een bij de schaal van de Rozelaar passende stijlflexibiliteit: uitnodigen en uitdagend waar mogelijk en meewerkend en hands-on indien nodig.
  • Je durft keuzes te maken, door pakken en je weet af te maken.
Aanbod

Het betreft een fulltime functie (36 uur per week). De functie is ingeschaald in FWG65 en kent ruime secundaire arbeidsvoorwaarden volgens vigerende cao.

Procedure

De procedure is ingericht op afronding voor 26 juli en indiensttreding per 1 september of zo spoedig mogelijk daarna. De eerste gespreksronde bij K+V is tussen 10 en 16 juli, de gesprekken met de selectiecommissie op donderdag 18 juli en de adviesronde, met onder andere vertegenwoordigers van de werkorganisatie, Verwantenraad, Cliëntenraad en Ondernemingsraad op maandag 22 juli.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding.

Geïnteresseerd

Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor deze positie, vragen wij je uiterlijk maandag 8 juli aanstaande te reageren door jouw cv en motivatiebrief te uploaden bij ‘solliciteer direct’. Deze opdracht is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06 10743267 en Emile Douma, partner, 06 10452989.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.