Onafhankelijk Voorzitter CCR – Zorgpartners Midden-Holland

Verbinder met affiniteit met de doelstellingen van de organisatie en het cliëntenbelang
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgpartners is een full service zorgorganisatie met een diversiteit aan woon- en zorgmogelijkheden in de regio Midden-Holland. Zorgpartners verleent haar zorg en diensten rondom het eigen leven van elke cliënt. De kracht van de dienstverlening van Zorgpartners is de verbinding tussen de woon- en zorgmogelijkheden die wij bieden. Persoonlijke betrokkenheid is erg belangrijk. Daarom organiseren wij de dienstverlening in kleine teams, dicht bij de klant.

Medezeggenschap:

In haar strategische koers 2023 -2028 van Zorgpartners staat, om haar ontdekkingsreis naar passende zorg soepel te laten lopen, dat de cliëntenmedezeggenschap een zeer belangrijke waarde is. Naast dat het werken aan en met de (cliënt)medezeggenschap een wettelijk vereiste is, vindt Zorgpartners het belangrijk dat haar cliënten/vertegenwoordigers meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten. Zorgpartners kent dertien lokale cliëntenraden voor verschillende locaties en de thuiszorg.
Daarnaast is er een Centrale cliëntenraad (CCR). De CCR bespreekt onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn en die de locaties overstijgen. De CCR adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. Dialoog en afstemming met de Raad van Bestuur vinden eens in de zes weken plaats. Bovendien is er een keer per jaar overleg tussen de CCR, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Functie

Onafhankelijk Voorzitter CCR

De onafhankelijk voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad binnen Zorgpartners, zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team. De voorzitter van de CCR leidt tien maal per jaar de onderlinge (autonome) vergadering van de CCR en aansluitend de overlegvergadering met de voorzitter Raad van Bestuur. De agenda ten behoeve van de autonome CCR-vergaderingen wordt in gezamenlijkheid door de voorzitter, de Agendacommissie CCR en de professionele ondersteuner van de CCR, opgesteld.

De voorzitter van de centrale cliëntenraad wordt voor drie jaar benoemd met twee keer de mogelijkheid van herbenoeming voor drie jaar.

De huidige voorzitter van de CCR heeft de afgelopen drie jaar samen met de professionele ondersteuner en de CCR ervoor gezorgd dat er een CCR staat die goed en constructief samenwerkt. Het is tijd om de voorzittersrol over te dragen aan een inspirerende voorzitter die het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zichtbaarheid van de CCR verder weet uit te bouwen. De wens van het bestuur is dat de komende jaren de adviesrol van de CCR verstevigd wordt. De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 4 tot 5 dagen per maand.

Bestuurlijke sensitiviteit overzicht overwicht autonoom inspirerend relativerend voorsorterend schakelend

Profiel

Profiel
Academisch werk -en denkniveau;
Ervaring met het optimaliseren van het samenspel tussen de medezeggenschap door cliënten en bestuur;
Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein;
Visie op zorg en kennis van de velden waarin Zorgpartners Midden Holland opereert;
Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap door cliënten;
Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz);
Bij voorkeur kennis van de regio.

Persoonlijkheidskenmerken
Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder;
Onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen;
In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid;
Kan leidinggeven op basis van consensus aan discussies binnen de CCR;
Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden;
In staat tot het hanteren van een verbindende stijl;
Kunnen omgaan met en overbruggen van verschillende perspectieven;
Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces;
Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering;
Betrouwbaar en integer.

Aanbod

Er is een budget voor een vaste vergoeding van € 5.000,– voor de onafhankelijk voorzitter en er is budget voor een vergoeding voor onkosten en scholing.

Procedure

De gesprekken met de CCR en het bestuur van Zorgpartners Midden-Holland vinden eind juni en begin juli plaats. In de weken daarvoor zullen de voorgesprekken plaatsvinden met K+V.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken u uiterlijk donderdag 13 juni te reageren door bij “solliciteer direct” uw cv en motivatie te uploaden. Bij voldoende geschikte kandidaten kan de vacature eerder gesloten worden! Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn-managementrollenmeting in te vullen.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.