Manager

LAREN
Organisatie |

Amaris Zorggroep

In de regio Gooi & Vechtstsreek en Eemland is Amaris met 2.300 medewerkers, 3.000 cliënten en een omzet van ruim € 90 mio. een belangrijke speler in de ouderenzorg. Amaris positioneert zich als een integrale zorgaanbieder die alle vormen van zorg en dienstverlening voor ouderen wil aanbieden, van huishoudelijke diensten tot specialistische verpleging en revalidatie. Cliënten hoeven in principe niet over te stappen naar een andere zorgaanbieder als de zorgvraag wijzigt. Amaris wil excelleren in de dementiezorg, de geriatrische revalidatie en de palliatieve zorg. Amaris is een instelling met een christelijke identiteit en hanteert als uitgangspunt: Iedereen is waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Ons motto is ‘Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons’. (voor meer informatie: website Amaris).

In de afgelopen jaren kende de organisatie diverse reorganisaties door centralisatie van lokale staf- en ondersteuningsfuncties. Tegelijkertijd is onder de strategische koers van ‘Samen aan de slag’ (Strategisch Plan 2017-2019), gestart met zelforganisatie en wordt uitvoering gegeven aan een ambitieuze vastgoedagenda. Met het traject ‘Samen bouwen = Samen doen’ geeft Amaris ruimte aan alle medewerkers om als deelnemer in een lerende en ontwikkelende organisatie het verschil te maken, met samenredzaamheid en co-creatie hoog in het vaandel, en met als basis dialoog en wederzijds vertrouwen. 

Regio Gooi-Noord – De intramurale zorg wordt binnen Amaris regionaal aangestuurd, naast separate aansturing van thuiszorg en verpleegzorg. Een van de drie regio’s is Gooi-Noord met locaties en voorzieningen in Huizen, Naarden, Muiderberg en Eemnes (2019); (voor type zorg en zorgzwaarte zie: zorgoverzicht Amaris). De locaties hebben een eigen karakter en zijn vaak al langere tijd nauw verbonden met de lokale leefgemeenschap. Medezeggenschap vanuit cliënten en medewerkers is in deze regio vormgegeven in Cliëntenraden en een OR-onderdeelcommissie; vanuit deze organen nemen vertegenwoordigers deel aan de CCR en de OR. In deze regio zijn 375 medewerkers werkzaam (ca. 190fte) en 275 vrijwilligers actief en bedraagt de omzet ruim € 10 mio.

De regio heeft veel nieuwbouw gerealiseerd en opent (ver)nieuw(d)e locaties in Muiderberg (maart 2018) en Eemnes (begin 2019). Het maakt de beweging zichtbaar naar een sterkere scheiding in wonen en zorg en biedt meer ruimte aan het meebewegen met de cliënt bij een veranderende zorgvraag. Daarbij past ook de ontwikkeling naar meer behandelafdelingen.

In de weloverwogen keuze voor een gefaseerde omslag naar zelforganiserend werken zijn de meeste woonzorg- en verpleegafdelingen in deze regio vanaf 2017 overgegaan op het werken volgens de principes van zelforganisatie. Veelal is deze gekoppeld aan de opening van vernieuwde of nieuw gebouwde zorglocaties. Met vaak ook een gewijzigde mix aan zorgzwaarte, betekent dit op een andere manier werken met focus op versterking van de eigen regie en regelruimte en bijbehorende taakvolwassenheid. Teams werken zo zelfstandig mogelijk, verdelen zelf de taken en worden bijgestaan door een coach. De sturing wordt ondersteund vanuit het servicebureau en met managementinformatie tot op teamniveau. Een ander belangrijk veranderend aspect in de wijze van werken en organiseren is de recente reorganisatie van de facilitaire ondersteuning, waardoor basisfuncties weer geïntegreerd worden in de huizen zelf.

KV_Opdrachten_Amaris-zorggroep
Functie | Regiomanager

Bovenstaande bewegingen zijn de uitwerking van de ambitie en koers van Amaris. Een transitie die niet met één druk op de knop wordt gerealiseerd maar op organisch wijze invulling en ook vorm moet krijgen. In de aansturing en verantwoordelijkheid van de regiomanager vraagt dat een combinatie van koersvast sturen en inspirerend en uitnodigend werken met de teams en vooral teamcoaches. Een stijl die blijkt uit het sparren met de coaches en het creëren van ruimte voor ontwikkeling van teams en de individuele medewerker.

Als regiomanager stuw je de ingezette ontwikkeling met een uitnodigende stijl, waarderend en ontwikkelgericht, in dialoog met betrokkenen en met scherpte op doelrealisatie en kwaliteitsnormen. Ook vraagt het oplossend vermogen in voorliggende arbeidsmarktvraagstukken waar het gaat om voldoende gekwalificeerd personeel bij toenemende zorgzwaarte in de zorgvraag. Overall houd je overzicht en begrijp je dat alles niet in één keer kan. Daarom ervaar je de reis net zo leuk als het behalen van de gestelde doelen. In deze ontwikkelingsfase toon je als leider voorbeeldgedrag: inhoudelijk gedreven en ook in de eigen positie als regiomanager meebewegend, als die vorm en functie wijzigt in de organisatieontwikkeling.

Als lid van het MT lever je conceptueel je bijdrage aan de organisatie, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Je bent een ervaren manager die in vergelijkbare situaties, met goed resultaat en draagvlak, gelijksoortige ontwikkelfases in uitvoeringsorganisaties heeft (be)geleid. Verandertrajecten, zelforganiserend werken, taakvolwassenheid, professionele ontwikkeling zijn bekende resultaatgebieden voor je en hebben ook jouw natuurlijke interesse. De zorgsector (bij voorkeur de langdurige zorg) ken je goed, vooral in de uitdagingen van de sector en de doorwerking daarvan op de eisen aan arbeid en organisatie. Je bent gewend in grotere uitvoeringsorganisaties te werken (dynamiek van lokale teams en organisatie en centrale staf) en blijft geboeid door de dynamiek van cliëntomgeving en werkvloer. Je bent een manager die medewerkers inspireert en hen helpt zich als individu en als team te ontwikkelen.

Je hebt inzicht in hoe kwaliteit van zorg tot stand komt en geborgd wordt, hebt overzicht op wat nodig is, en inzicht in wat daarvoor moet gebeuren. Als mens ben je betrokken en open, transparant en verbindend, met waardering voor wat is en duidelijk op wat aanvullend moet worden ontwikkeld, ook als dat scherpe keuzes van jou vraagt. Door je aanwezigheid, ervaring en enthousiasme, maak je dat medewerkers zich trots voelen op hun bijdrage en stuw je op natuurlijke wijze een doorgaande ontwikkeling.

Amaris waardeert het christelijke aspect in haar identiteit, dat in deze regio met name in locatie Huizen sterk wordt beleefd. Van de nieuwe regiomanager wordt verwacht dat hij/zij intrinsiek hierop aansluit en dat in de motivatie voor deze functie kan benoemen.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.