Twee leden Raad van Toezicht

Positieve, nieuwsgierige sparringpartners
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Gewoon Speciaal Onderwijs

Waar speciaal onderwijs alle ruimte krijgt

Gewoon Speciaal Onderwijs is een stichting die negen scholen voor gespecialiseerd onderwijs (SBO, SO en VSO). GSO verzorgt gespecialiseerd onderwijs in de regio Midden-Nederland. Ieder kind verdient zo goed mogelijk onderwijs en de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Gewoon Speciaal Onderwijs(GSO) zet zich hiervoor in, samen met het reguliere onderwijs. Dat doen we door kansen te realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

De stichting heeft als doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen voor leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. Daarnaast streeft de stichting ernaar de eigen expertise met anderen te delen, zodat zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs hun opleiding kunnen volgen. Bij de uitvoering van haar onderwijs- en ondersteuningstaak werkt GSO nauw samen met collega-schoolbesturen, gemeentebesturen en andere stakeholders, zoals zorginstellingen.

De scholen geven kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op elke school werkt een team van deskundige en gepassioneerde professionals met een groot hart voor de leerlingen. Dit team ondersteunt leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en bereidt hen voor op een actieve en volwaardige deelname aan de samenleving. Leren en ontwikkelen zit in het DNA van GSO. Medewerkers leren continu ván en mét collega’s. Elke medewerker is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling en krijgt alle ruimte om te groeien als mens en als professional.

Het uiteindelijke doel is leerlingen te leren hoe zij later als zelfstandige en zelfbewuste burgers kunnen functioneren in de samenleving van morgen. Om deze visie te verwezenlijken zoeken we actief naar de verbinding met ouders, scholen, besturen, jeugdhulp, onderzoeksinstituten, universiteiten, gemeenten en andere organisaties.
In de besturingsfilosofie van GSO draait het om de leerling en het onderwijs dat hij of zij krijgt. Onderwijs en ondersteuning krijgen primair gestalte binnen de scholen, de organisatie daaromheen is dienend aan dit principe. Daar past ook een collegiale Raad van Bestuur.
Binnen GSO is sprake van directe communicatie tussen de verschillende verantwoordelijkheidslagen en is het gebruikelijk om bottom-up te werken. Oprechte belangstelling en hart voor onderwijs, maar ook nuchtere zakelijkheid en een “hands-on”-mentaliteit zijn van belang en wordt gevraagd van ieder die zijn bijdrage levert aan de organisatie.
Naar buiten is GSO voor haar partners een constructieve samenwerkingspartner. Transparant, eerlijk en zakelijk. Altijd in contact en altijd met elkaar op zoek naar de beste plek voor iedere leerling. Samen in het netwerk ook op zoek naar kansen en vernieuwingen. Innovaties die het onderwijs versterken. Dat is Gewoon Speciaal Onderwijs.

GSO is met ruim 1.500 leerlingen, ruim 300 fte en een jaarexploitatie van ruim € 34 mln., een stevige én gezonde organisatie.

Functie

Twee leden Raad van Toezicht

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Gewoon Speciaal Onderwijs is een organisatie in ontwikkeling en is ontstaan uit meerdere fusies waarvan de laatste in 2020 is gerealiseerd. Op dit moment is de opdracht om de organisatie slim en wendbaar te maken. De basis nog sterker maken en de samenwerkingen beter. Wendbaar door elkaar goed te kennen, weten waar de expertise ligt en weten aan welke zaken wel gedraaid kan worden en welke ook niet. In haar handelen schuwt GSO het experiment niet en is GSO altijd actief op zoek naar samenwerking met andere betrokken maatschappelijke partners. Voor de verwezenlijking van de ambitie en de realisatie van een succesvolle toekomst van GSO worden twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht gezocht. De Raad bestond uit 5 leden, een lid heeft om persoonlijke redenen haar lidmaatschap moeten beëindigen en van een lid verloopt de tweede termijn in 2025, daarom werven wij nu twee nieuwe leden.

De verantwoordelijkheid van de RvT
De Raad van Toezicht van Gewoon Speciaal Onderwijs is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij opereert, vanuit een maatschappelijk betrokken positie bij het onderwijs en ondersteuning die door Gewoon Speciaal Onderwijs wordt geboden, onafhankelijk ten opzichte van de Raad van Bestuur. De werkwijze van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de wet en ‘Code Goed bestuur’ voor het primair onderwijs, zoals die door de PO-raad is vastgesteld.

Bestuur en toezicht
De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken en is gebaseerd op vertrouwen. Er heerst een open en ontspannen sfeer tussen RvT en de bestuurders. Een sfeer waar gedacht wordt in kansen en mogelijkheden, waarbij kritische vragen gesteld kunnen worden zonder daarbij de verschillende rollen uit het oog te verliezen. De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling en is op zoek naar eenheid in verscheidenheid, net als de scholen. Met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden. De discussies worden daardoor verrijkt, onderwerpen kunnen op diverse manieren belicht worden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander is de relatie die zij willen vasthouden.

De functie
In haar samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair team. Zij is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Dit ter verhoging van de kwaliteit als geheel. Samen geven de leden invulling aan alle aandachtsgebieden: Organisatie (en Institutioneel); Onderwijs en ondersteuning; Personeel en medezeggenschap; Financiën en beheer; Markt en omgeving en communicatie; Kwaliteitszorg; Remuneratie.
Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de doelstelling van de stichting, zoals die in de statuten zijn omschreven. Ieder lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van de Raad. Gemiddeld komt de Raad van Toezicht vijf keer per jaar bijeen op een woensdag.
Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. Bij de vervulling van hun functie richten de leden van de Raad van Toezicht zich op het belang van de stichting en het belang van de scholen en het expertisecentrum dat daarvan uitgaat. Eigen werkzaamheden leiden niet tot vermenging van belangen met de belangen van de stichting.
Leden van de Raad zijn toekomstgericht en hebben altijd aandacht voor de verbinding naar buiten toe. Zij weten over welke grenzen er heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. De leden hebben een sterk ontwikkeld moreel kompas. Zijn rolbewust, voor zichzelf en naar de ander toe en kunnen rolvast optreden.
Leden willen het samen doen, zijn graag de (kritische) sparringpartner voor het Bestuur, geven de gevraagde gezonde tegenspraak en houden de perspectieven die met elkaar zijn afgesproken voor ogen.

Sensitief Loyaal Toegankelijk Energiek Koersvast Humor Kritisch Betrokken Inspirerend

Profiel

POSITIEVE SPARRINGPARTNER EN NIEUWSGIERIGE VERBINDER

Positieve sparingspartner
Jij bent een moderne toezichthouder. Je geeft ruimte. Je bent scherp op de inhoud, durft aan te spreken en vindt het niet erg om te confronteren, maar ook geconfronteerd te worden. Mensen meenemen, zorgen delen en blijven luisteren, zeker bij veranderingen. Als toezichthouder durf je anders te kijken, stimuleren en goede ideeën te omarmen. Je werkt graag in een prettige, betrokken collegiale sfeer en met een professionele blik ben jij een goede sparringpartner. Je bent een prettige gesprekspartner voor de bestuurders, de andere leden en je netwerkpartners. (On)gevraagd geef je advies op verschillende thema’s. Zelfkritisch en optimistisch. Je bent op de hoogte van onderwijsontwikkelingen, wil het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen.

Nieuwsgierige verbinder
Je bent een toezichthouder die mensen bij elkaar houdt. Je bent sensitief en transparant. Zorgt voor een goede sfeer en bent positief aanwezig. Je hebt aandacht voor de inhoud en aandacht voor je mede toezichthouders. Altijd nieuwsgierig naar de organisatie en naar de ander. Je bent respectvol naar anderen en wat bereikt is. Daarbij zet je de ander in zijn kracht en laat je de Bestuurders in hun rol. Je hebt organisatiesensitiviteit om de soms tegengestelde belangen van de verschillende organisaties te onderkennen. Je begrijpt dat er meerdere belangen gediend moeten worden. Je durft het anders te doen, maar altijd met een duidelijk gekozen perspectief voor ogen. Je bent flexibel genoeg om van de gebaande paden af te wijken. Je bent innovatief, staat open voor vernieuwing. Jij bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter is dan alleen. Van nature zoek je dan ook de samenwerking op en zoek je uit hoe je samen verder komt.
Binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gespreide deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid.
Voor alle leden gelden een aantal kenmerken:

  • academisch werk- en denkniveau;
  • affiniteit met en kennis van onderwijs en ondersteuning op de wijze zoals binnen de stichting uitgevoerd; strategische, bedrijfskundige oriëntatie;
  • inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
  • bekendheid met de issues van corporate governance;
  • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol uit te kunnen oefenen, zowel in teamverband als in individuele contacten met de Raad van Bestuur;
  • analytisch vermogen;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit; maatschappelijke betrokkenheid;
  • bekendheid met de regio.

Voor de twee gezochte leden ligt er een accent op de onderwijs-portefeuille en de financiële portefeuille.

Aanbod

TOEZICHTHOUDENDE ROL MET EEN MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol met een maatschappelijke impact? Dan nodigen we jou uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.
De Raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar op woensdag overdag. De vergoeding van de leden is nu vastgesteld op € 6.000,- per jaar.

Procedure

DE PROCEDURE IS GERICHT OP EEN GOEDE SAMENWERKING EN DAAROM EERST ONTMOETEN EN DAN DOORGAAN

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

Wij starten met korte ontmoetingen op dinsdag 18 juni. Hierin maak jij in drie korte gesprekken in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jouw persoonlijkheid. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgen langere ontmoetingen op dinsdag 25 juni. Hierin ga je in gesprek met de leden van de Raad van Toezicht en is er ruimte voor meer aandacht en diepgang met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in augustus 2024 tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd

GEÏNTERESSEERD

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en nieuwe toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT ieder vanuit zijn rol, Gewoon Speciaal Onderwijs krachtig en vernieuwend laten door ontwikkelen. Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze positie? Reageer dan snel maar uiterlijk 13 juni door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.