Twee leden Raad van Toezicht voor Onderwijsgroep Galilei

Nieuwsgierige onderwijs samenwerkers
Locatie: Brielle
Organisatie |

Onderwijsgroep Galilei

Geef ruimte de ruimte

Onderwijsgroep Galilei biedt openbaar voortgezet onderwijs aan in Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse. Binnen ons onderwijs geven we vooral ruimte. Ruimte voor diversiteit waarin wederzijds respect, veiligheid en verdraagzaamheid op individueel en organisatieniveau centraal staan. Ruimte voor aandacht voor de leerlingen en hun ouders en de medewerkers, zodat iedereen zijn of haar talenten kan verkennen, ontplooien en tot bloei kan laten komen. Ruimte voor samenwerking door elkaar te (her)ontdekken, te inspireren en te motiveren. De leerling is de ontwerper van zijn of haar eigen leerproces.

Onderwijsgroep Galilei wordt gevormd door vijf scholen voor openbaar voortgezet onderwijs:

Helinium – Hellevoetsluis
Maerlant – Brielle
MY college – Spijkenisse
Praktijk College – Brielle / Spijkenisse
De Ring van Putten – Spijkenisse

Daarnaast biedt Galilei onderwijs aan nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar, die het Nederlands niet als moedertaal hebben en minder dan twee jaar in Nederland wonen:

ISK Nissewaard

ISK Hellevoetsluis

520 medewerkers verzorgen het onderwijs aan ruim 4.700 leerlingen.

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

Zonder kaders geen ruimte

Galilei werkt volgens het Raad van Toezicht / College van Bestuur-model en hanteert de ‘Code Goed Bestuur’ van de VO Raad. Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van alle onder de stichting ressorterende scholen. Het CvB draagt de eindverantwoordelijkheid voor het strategisch beleid op alle beleidsterreinen, de medezeggenschap en de positionering van de stichting in de regio en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en de doelstellingen. Het CvB bereidt in goed overleg met de directeuren van de scholen beleid voor.
De scholen binnen de stichting hebben een eigen ‘kleur’, lokale identiteit en wijze van werken. Gezamenlijk worden zij ondersteund door een stafbureau, waar specialisten op het terrein van financiën, ICT, kwaliteit en personeelszaken het bestuur en de scholen bijstaan.

De Raad van Toezicht is een collegiaal team bestaande uit vijf personen, dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Aspecten van deze diversiteit kunnen zijn: geslacht en leeftijd, deskundigheid, ervaringsachtergrond, maatschappelijke achtergrond, culturele achtergrond en soortgelijke.
Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

De Raad van Toezicht moet zodanig zijn samengesteld dat:
• er voldoende affiniteit met het onderwijs in zijn algemeenheid is en in het bijzonder de binding met de missie, visie en doelen van Onderwijsgroep Galilei;
• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt in de regio Voorne-Putten;
• een spreiding aanwezig is met betrekking tot de strategische, onderwijskundige, zorginhoudelijke, financieel economisch juridische, politiek-bestuurlijke, sociale/HR Development en bedrijfskundige achtergronden;
• de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
• adequaat kan worden voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het CvB.

Zowel de voorzitter als een lid bereiken het einde van hun termijn en daarom zoekt de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Galilei per 1 augustus 2023 twee nieuwe leden. De leden kiezen vervolgens gezamenlijk een nieuwe voorzitter.

Voor de nieuwe leden zijn wij op zoek naar mensen met een stevige onderwijsachtergrond en/of bestuurlijke maatschappelijke ervaring. Binding met de regio Voorne-Putten is een plus.

Sensitief  Besluitvaardig  Toegankelijk  Ruimdenkend  Koershoudend  Bezielend  Betrokken  Stimulerend Professioneel Teamspeler
Profiel | Nieuwsgierige onderwijs samenwerkers

Nieuwsgierig

Je stelt de goede vraag en de vraag erachter. Je onderzoekt en laat anderen onderzoeken. Maakt daarmee plannen scherper en daagt uit om te doen. Het huidige onderwijs vraagt om toezicht dat het innovatief ondernemen snapt en ook de spanning begrijpt en laat opzoeken. Niet zelf doen, maar de bestuurder en de medewerkers uitdagen het beste te doen. Omdenken, doordenken, het goede gesprek, je helpt mee om dat te zoeken.

Onderwijs

Je begrijpt de maatschappelijke opgave van openbaar onderwijs. Je weet dat dat niet vanzelf gaat en durft daarvoor positie in te nemen. Je bent betrokken en gecommitteerd aan de opgave. Je hebt aantoonbaar ervaring in eerdere maatschappelijke onderwijs/jeugd rollen in werk of als vrijwilliger.

Samenwerker

Je bent een teamspeler, samenwerker en voor het CvB en voor je mede-raadsleden een echte sparringpartner. Je werkt, denkt, handelt vanuit samen en voelt verbinding op de thema’s ruimte en leren en maatschappelijke diversiteit. In de scherpte om het onderwijs beter te maken, houd je altijd de verbinding en je snapt dat jouw rol ook bescheiden is. Je voelt je thuis in een team waar alles gedeeld kan worden.

Aanbod | Toezicht met impact

Ben jij de nieuwsgierige onderwijs samenwerker? Heb jij een onderwijskundig en/of een regionaal maatschappelijk bestuur profiel? Dan nodigen we jou graag uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede, brede diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Er is een vergaderfrequentie van 10 keer per jaar.

De functie kent een vergoeding op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Leden van de RvT worden benoemd voor vier jaar. De benoeming kan eenmaal verlengd worden met vier jaar.

Procedure | Eerst ontmoeten en dan verdiepen

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

We starten met korte ontmoetingen op 15 mei in de middag. Hierin maak je in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting op 22 mei in de middag. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvT en het CvB en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

De nieuwe leden worden in de vergadering van 19 juni benoemd.

Geïnteresseerd | Wil jij een bijdrage leveren aan Onderwijsgroep Galilei?

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT, ieder vanuit haar rol, Onderwijsgroep Galilei helpen groeien en haar ambities waar te maken. Herken je jezelf in deze rol en ben je geïnteresseerd? Reageer dan snel maar uiterlijk 7 mei 2023 door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen.

Twee leden Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.