Twee leden Raad van Toezicht voor Aurora OnderwijsGroep

Nieuwsgierige maatschappelijke samenwerkers
Locatie: Nunspeet
Organisatie |

Aurora OnderwijsGroep

Vrijheid, relatie en diversiteit

Het openbare karakter verbindt de drie stichtingen die samen de Stichting Aurora OnderwijsGroep vormen. De kernbegrippen vrijheid, relatie en diversiteit zijn het kompas voor de wijze van (samen)werken. In de Aurora scholen heeft de leerling recht op het best mogelijke onderwijs verzorgd door goede docenten. De scholen binnen Aurora Onderwijsgroep werken de komende jaren aan: Aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals, Doorlopende leerlijn ko-po-vo, Versterken van de positie van de individuele scholen in hun omgeving, Kwaliteit waarbij men werkt aan: basis-beter-goed en het Proces om te groeien naar één organisatie waarin gebruikgemaakt kan worden van de schaalgrootte door de scholen die onderdeel uitmaken van Aurora OnderwijsGroep.

Het bestuur geeft richting en kaders voor een samen gekozen koers en brengt focus aan op basis van de kernbegrippen (centraal). Op de scholen is alle ruimte om zelf invulling te geven aan het beleid (decentraal) en zelf vorm te geven aan de manier waarop ze resultaten behalen en verantwoording nemen en afleggen.

Het best mogelijke onderwijs

De school wordt gezien als een onderwijskundige eenheid die onderdeel vormt van een gemeenschap met de opdracht om kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen en hun ouders te bieden. Professionals maken deel uit van teams en tussen de teams zijn leergemeenschappen actief waar kennis en ervaring gedeeld wordt. Leerlinggemeenschappen die ook een aandeel leveren aan de ontwikkeling van het beleid in de organisatie. De schoolleiders (directieleden en teamleiders) werken met hun team, binnen afgesproken kaders, aan de uitvoering in de eigen school. Samen neemt een team de verantwoordelijkheid op zich en leggen zij verantwoording af. Verandering is een constante en geeft een dynamiek die energie levert voor alle betrokkenen en daarmee zorgt voor levendige scholen waar goed onderwijs uitgangspunt is. In de schoolplannen zijn de richting en koers van de school herkenbaar vastgelegd. Deze zijn gebaseerd op de kernbegrippen en passen binnen de strategische speerpunten van Aurora OnderwijsGroep.

Goede docenten hebben een relatie met leerlingen en richten zich op de ontwikkeling van jonge mensen zowel als het gaat om kennis als de ontwikkeling als persoon. Professionaliteit is de basis en de organisatie investeert daarin. Aurora is een werkgever die personeel de mogelijkheid biedt zich te ontwikkelen waarbij, net als in het onderwijs, er gekeken wordt naar wat iemand nodig heeft. Daarom wordt geïnvesteerd in behoud van goed personeel en een sterke positie op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat we samen met studenten, opleidingen, starters, leraren en leidinggevenden aandacht besteden aan werving, mobiliteit en begeleiding.

Functie | Twee leden Raad van Toezicht

Het best mogelijke onderwijs wil ook het best mogelijke bestuur en toezicht

Het best mogelijke onderwijs gaat gepaard met de best mogelijke invulling van bestuur en toezicht, waarbij duidelijke bestuurlijke verhoudingen de basis vormen. In dit kader zijn binnen Aurora OnderwijsGroep bestuur en toezicht gescheiden in rol en verantwoordelijkheid (two-tier-model). De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur.

Het CvB bestuurt de instelling. De RvT ziet erop toe dat het CvB dit goed doet en daarbij de best mogelijke prestatie levert. De RvT houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van het beleid en de essentiële prestatie-indicatoren. De RvT werkt proactief. De Raad bepaalt haar eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het CvB. De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een essentiële bijdrage in relatie tot het CvB. De werkwijze van de Raad is gestoeld op de cultuur van de instelling. Ook voor de Raad geldt dat reflectie en ontwikkeling belangrijke aspecten zijn die expliciet aan de orde komen.

De RvT bestaat minimaal uit vijf leden. Twee leden worden benoemd op bindende voordracht uit de medezeggenschapsorganen van de drie stichtingen. De RvT werkt met commissies, maar leden zijn integraal verantwoordelijk en besluiten worden door de hele RvT genomen. Voor Aurora zijn in ieder geval kennis van en/of ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante invalshoeken van belang:
– financiën en risicomanagement
– bedrijfsleven, organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering, marketing
– HRM en medezeggenschap
– onderwijs, jeugdzorg kwaliteitszorg, positie van ouders en leerlingen
– openbaar bestuur, bestuurlijke dynamiek
De RvT als geheel moet deze invalshoeken zoveel mogelijk afdekken. Voor de samenstelling als geheel zijn verder de volgende aspecten van belang: diversiteit, herkenbaarheid voor de belangrijkste stakeholders, binding met de regio, leden zijn complementair aan elkaar en het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen.

De komende opgaven voor Aurora liggen intern vooral op de versterking van de onderlinge samenwerking, de versterking van de professionele leergemeenschap, onderwijskwaliteit, het innovatief vermogen vergroten en de organisatiekwaliteit uitbouwen. Extern zijn de thema’s de regionale samenwerking, aantrekkelijk werkgeverschap en inclusie. Daarnaast zijn bedrijfsvoering en huisvesting stevige dossiers en is er aandacht nodig voor de positieversterking (PR).

De twee gezochte leden beschikken over een onderwijsprofiel en/of een bedrijfsvoeringprofiel. Dat zou ook een meer ondernemende achtergrond mogen zijn met lokale wortels.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vernieuwend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend
Profiel | Nieuwsgierige maatschappelijke samenwerkers

Nieuwsgierig

Je stelt de goede vraag en de vraag erachter. Je onderzoekt en laat anderen onderzoeken. Maakt daarmee plannen scherper en daagt uit om te doen. Het best mogelijke onderwijs vraagt om toezicht dat het innovatief ondernemen snapt en ook de spanning begrijpt en laat opzoeken. Dan niet zelf doen, maar de anderen uitdagen het beste uit elkaar te halen. Omdenken, out of the box, het goede gesprek, je helpt mee om dat te zoeken.

Maatschappelijk

Je begrijpt de maatschappelijke opgave van openbaar onderwijs. Je weet dat dat niet vanzelf gaat en durft daarvoor positie in te nemen. Je bent betrokken en gecommitteerd aan de opgave. Aantoonbaar in eerdere maatschappelijke rollen in werk of als vrijwilliger.

Samenwerker

Je bent een teamspeler, samenwerker en voor het CvB en voor je mede-raadsleden een echte sparringpartner. Je werkt, denkt, handelt vanuit samen en voelt verbinding op de thema’s vrijheid, relatie en diversiteit. In de scherpte om het beter te maken, houd je altijd de verbinding en je snapt dat jouw rol ook bescheiden is. Je voelt je thuis in een team waar alles gedeeld kan worden.

Aanbod | Toezicht met impact

Ben jij de nieuwsgierige maatschappelijke samenwerker? Heb jij een onderwijskundig en/of een ondernemend maatschappelijk profiel? Dan nodigen we jou graag uit te reageren. Er wordt gekeken naar aanvulling en toegevoegde waarde. Er wordt gezocht naar een goede, brede diversiteit binnen de Raad van Toezicht. Er is een vergaderfrequentie van 10 keer per jaar (RvT en commissies).

Procedure | Eerst ontmoeten en dan verdiepen

Het wervingstraject zal bestaan uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten en nader kennis zult maken met de leden van de Raad van Toezicht.

We starten met korte ontmoetingen op 21 februari in de namiddag/avond. Hierin maak je in twee korte gesprekken, in kleine commissies kennis met de organisatie. De mensen uit de organisatie maken kennis met jou als persoon. Is er een goede eerste ontmoeting dan volgt een langere 2e ontmoeting eind februari/begin maart. Hierin ga je in gesprek met de leden van de RvT en is er ruimte voor meer aandacht, diepgang en inhoud met je toekomstige collega’s.

Het streven is om in maart tot een benoeming te komen.

Geïnteresseerd | Wil jij een bijdrage leveren aan Onderwijsgroep Aurora?

Gezien het ontstaan van twee vacatures tegelijkertijd wordt nadrukkelijk gekeken naar aanvulling en toegevoegde waarde. Hierdoor kan de RvT ieder vanuit haar rol, Aurora OnderwijsGroep helpen groeien en haar ambities waar te maken. Herken je jezelf in deze rol en ben je geïnteresseerd? Reageer dan snel maar uiterlijk 13 februari door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden.

Voor vragen kun je contact opnemen met Johannes Arets 06-1026 0480 die deze procedure vanuit K+V begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd, worden gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Twee leden Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.