Maatschappelijk betrokken sparringpartners; Sensitief, vernieuwend en dialooggericht

Veenendaal e/o
Organisatie |

Zorggroep Charim

Organisatie Zorggroep Charim is een regionale ouderenzorgorganisatie in de regio’s Veenendaal en Zeist. In en vanuit vijftien locaties zetten 1.700 medewerkers en 1.300 vrijwilligers zich in om de naam van Charim – Hebreeuws voor ‘toewijding’ – dagelijks in praktijk te brengen voor ca. 1.400 cliënten. Charim biedt een breed palet aan zorg; van welzijnsactiviteiten tot hospicezorg. Door het grote aanbod is er binnen Charim altijd een juiste plek voor ieder individu. De omzet bedroeg in 2019 ruim 83 mio.

Visie en missie – Ieder mens heeft dromen en verlangens. Zorggroep Charim wil deze voor ouderen helpen realiseren, met toegewijde zorg- en dienstverlening. Ontstaan vanuit de plaatselijke kerken en gemeenten, geworteld in de lokale samenleving en verbonden met het christelijk geloof biedt Charim zorg voor lichaam, geest én ziel; totaalzorg. Zorg die verder gaat en onderscheidend is. Cliënten ervaren bij Charim veel aandacht voor zingevings- en levensvragen, christelijke feestdagen en activiteiten. En ook alle ruimte om zichzelf te zijn. Want bij Charim is iedereen welkom!

Met de kernwaarden Toegewijd, Samen en Professioneel geeft Charim aan hoe zij werken aan het realiseren van de missie: Leven doe je samen. Voor de komende jaren is dit uitgewerkt in het Strategisch Plan: Samen voor elkaar (Strategisch Beleidsplan 2018-2021).

Voor uitgebreide informatie over Charim: zie Jaardocument 2019 en site.

Functie | Twee Leden Raad van Toezicht

Governance

Raad van Toezicht – Charim werkt met het RvT-model en kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. De RvT bestaat uit vijf leden, die elkaar aanvullen in kennis, ervaring, persoonlijkheid en achtergrond. Eind dit jaar komen twee posities vacant door statutair aftreden van twee leden.

De RvT bespreekt en toetst op onafhankelijke en onderzoekende wijze de belangenafweging in strategische keuzen, het (toekomstige) beleid, de kwaliteit van zorg, de (financiële) continuïteit en de maatschappelijk prestaties. De RvT vindt het belangrijk om in verbinding met stakeholders het toezicht in te vullen. Naast reguliere vergaderingen wordt deelgenomen aan thema- en beleids-bijeenkomsten en worden werkbezoeken afgelegd. RvT-leden kunnen zo ook ervaren hoe de zorg en de organisatie daarvan bedoeld en beleefd wordt; vanuit cliënt én vanuit de medewerker.

De manier waarop bestuur en toezicht zich gezamenlijk en afzonderlijk verhouden tot de besturing, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode. Het vinden van de juiste invulling en balans is contextgevoelig en daarom bewust regelmatig onderwerp van verkenning en gesprek.

 

Bestuur en toezicht – Met de komst van een nieuwe voorzitter en lid begin 2020 en de beoogde toetreding van twee toezichthouders per 2021, ondergaat de samenstelling van de Raad van Toezicht in korte tijd bijna een volledige vernieuwing. De relatie en wisselwerking tussen bestuur en toezicht krijgt daarmee een nieuwe impuls en vraagt een hernieuwd evenwicht.

In aanloop naar de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op toezicht heeft de RvT in een studiedag de eigen waarden en contouren verkend. Vastgesteld is dat het gaat om het realiseren van maatschappelijke ambitie en doelstellingen. Dit onderstreept het belang van stakeholders en voedt het intensiveren van externe contacten in de regio en het verder verkennen van samenwerking in ketens en netwerken. De beoogde bijdrage wordt daarbij niet beperkt tot eigen doelgroepen, maar gericht op de gehele regio.

In de vertaalslag naar werkwijze wil de RvT het accent leggen op toetsing vooraf. Strategische oriëntaties, beleidsrichtingen en concrete voorstellen worden onderzocht en gewogen op hun maatschappelijke bijdrage en meerwaarde; direct of via de samenwerking met partners in en rond zorg. Door een open en onderzoekende dialoog dient helder te worden op welke wijze en in welke mate de onderliggende bedoeling bediend wordt en hoe voorgenomen beleid en keuzes dat legitimeren. De beweging naar de voorkant van beleid stuwt de interesse voor intenties en handelingsperspectieven onder keuzes en acties. Het prikkelt ook het willen begrijpen van waaruit resultaten en uitkomsten tot stand komen. Inzicht in context en onderstromen vraagt verdiepende gesprekken met aandacht voor processen en verhalen en belangstelling voor intenties, effecten en betekenis.

Eenzelfde verschuiving is zichtbaar op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Toenemende aandacht voor de leefwereld van de cliënt die verder gaat dan alleen zorg, waardeert relatie boven regels en vestigt de aandacht op de rol en ruimte van professionals. Een ontwikkeling die in termen van sturing en control nieuwe en eigen dilemma’s genereert, door de recente coronacrisis bevestigd en scherp geïllustreerd. De RvT is zich daarvan bewust en vertrouwt op dialoog, openheid en het delen van verhalen als bakens om koers te houden, zowel in de werkorganisatie als in de relatie bestuur en toezicht.

Maatschappelijk betrokken, zakelijk, hart-voor-zorg, innovatie, bedrijfskundig, outside-the-box, vernieuwend, snapkracht, onderzoekend, christelijke waarden, ontwikkelgericht, sensitief, belangstellend, dialoog gericht

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld: algemene en specifieke kwalificaties per portefeuille.

Algemene profieleisen

 • Gecommitteerd aan het brede maatschappelijke belang van ouderenzorg en interesse in de wensen en belangen van individuele zorgvragers; binding met de missie, visie en doelen van Charim.
 • Toont interesse in de impact van ouder worden op kwaliteit van leven, ook in individuele verhalen, en is zich bewust van de continue spanning en dilemma’s tussen afnemende budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van ouderen.
 • Van nieuwe toezichthouders wordt verwacht dat die christen zijn en daar zichtbaar invulling aan geven in houding, gedrag en waardenoriëntatie, met waardering voor de breedte in gezindten.
 • Een realistische kijk op zorgorganisaties: inzicht in hoe het werk is georganiseerd, wordt beleefd en aangestuurd, met begrip van de diverse beroepsgroepen, zoals: verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en vrijwilligers.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde zaken en voorstellen.
 • Evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de Raad van Bestuur en het stellen van de juiste vragen; onderzoekend en verkennend; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, met een juiste mix van verdieping en abstractie.
 • Een onafhankelijke denker die kan omgaan met veranderingen, vernieuwing, onzekerheid en dynamiek; functioneert als teamspeler in de raad; met reflectie op eigen rol en bijdragen; onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg.
 • Bij voorkeur wonend/werkzaam in of nabij het verzorgingsgebied van Charim; ingevoerd in de kenmerken en ontwikkelingen van deze regio; beschikt over een relevant netwerk.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie.

 

Specifieke profieleisen portefeuille maatschappelijk ondernemerschap

 • Ervaring en expertise met vernieuwing en innovatie, in maatschappelijk of profit omgeving.
 • Aantoonbare resultaten in vernieuwende bijdragen, in initiërende vorm of ontwikkelgericht; dat kan betrekking hebben op markten, cliëntgroepen of producten; altijd met een herkenbare input op vernieuwing en met strategische impact.
 • Een ondernemende en innovatieve instelling, met een eigentijdse visie op innovatie in maatschappelijke context; gewend om in kansen te denken en buiten gebaande paden te treden.
 • Loopbaan die blijk geeft van ervaring in tactisch/strategische rollen.
 • Goed financieel/zakelijk onderlegd om invulling te geven aan lidmaatschap van de Auditcommissie Financiën, die gekoppeld is aan deze portefeuille; financieringsexpertise en bedrijfskundige kennis om programmavoorstellen en businesscases te toetsen op gezonde onderbouwing.

 

Specifieke profieleisen portefeuille strategische zorgbeleid en samenwerking

 • Zorginhoudelijke achtergrond op medisch(specialistisch) of paramedisch terrein.
 • Kent uit ervaring de dynamiek binnen en tussen zorgorganisaties en heeft een duidelijke visie op transmurale samenwerking, ketenzorg en zorgnetwerken; doorziet belangen en afhankelijkheden in relaties en concepten.
 • Is goed op de hoogte van zorgbeleid, inclusief inhoudelijke tendensen en bewegingen van betrokken stakeholders als IGJ, NZa, verzekeraars, etc..
 • Beschikt over de benodigde kennis ten aanzien van verantwoorde normen zorg en inzicht in de uitvoeringspraktijk om te kunnen functioneren als lid van de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.
 • Is organisatiesensitief; bij de behandeling van zorginhoudelijke of bedrijfsmatige dossiers de condities, impact en betekenis daarvan kunnen duiden op cliënten, zorgkwaliteit en medewerkers & organisatie.
Aanbod

De RvT-leden krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die past binnen de normen van de NVTZ en in lijn met de Zorgbrede Governance Code.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming met ingang van 2021. De oriënterende gespreksronde bij K+V staat gepland tussen 4 en 14 oktober, gesprekken met de selectiecommissie staan op 21 en 28 oktober aanstaande (vanaf 16.00 uur). Benoembare kandidaten hebben op 5 of 6 november een adviesgesprek met de Bestuurder en met een commissie met daarin vertegenwoordigers van CCR, OR, Participantenraad en VVAR. Besluitvorming en benoeming vindt plaats in de RvT-vergadering van 10 november.

Geïnteresseerd

Ben je gekwalificeerd en geïnteresseerd in deze functie? Dan verzoeken we je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt reageren tot en met 4 oktober 2020. Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan Chris Boven, associé (06-1074 3267). Hij begeleidt deze opdracht.

Wij verzoeken je jouw voorkeur voor een van de portefeuilles te benoemen in jouw motivatiebrief.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Twee Leden Raad van Toezicht
Toezicht

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.