natuurlijke counterpart op bestuurlijk niveau; open, evenwichtig in verbinding en verdieping, relatiegericht

Den Haag
Organisatie |

Stichting Cardia

In de regio Haaglanden is Cardia een vitale speler in de ouderenzorg, met een herkenbare christelijke identiteit. Cardia wordt breed gewaardeerd door cliënten, medewerkers en ketenpartners, wat zichtbaar is in bovengemiddelde cijfers in de benchmark. Cardia biedt op vijf locaties comfortabele woonruimte en verpleeghuiszorg. Aan thuiswonende ouderen wordt thuiszorg en aanvullende diensten geboden. Met respect voor elkaar en aandacht voor de wensen en behoeften van cliënten. De zorg en ondersteuning wordt verleend in een kleinschalige setting. Daardoor voelen cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend. De persoonsgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Bij Cardia verlenen ruim 700 trotse medewerkers en vele vrijwilligers zorg en ondersteuning aan ruim 1.800 tevreden cliënten. De omzet bedraagt ruim € 38 mio en de organisatie is financieel gezond.

Koers:

In 2020 wordt in Zoetermeer een nieuw verpleeghuis opgeleverd. Deze uitbreiding onderstreept de ambitie van Cardia om eigenstandig verder te groeien in het bieden van waardengedreven zorg in de regio Haaglanden. Het motto voor de komende beleidsperiode is daarom: Cardia Merkbaar Beter. De grootte en wendbaarheid van Cardia biedt daarvoor volop kansen. In de plannen benoemt Cardia daarbij de thema’s waarop ze zich de komende jaren wil onderscheiden: het ontzorgen van zorgprofessionals, eigentijdse huisvesting, uitstekende behandeling en zorg, meer aandacht voor preventie, zorginnovatie en zingeving en aantrekkelijk werkgeverschap. Het motto “hart voor zorg“ is zichtbaar in de kernwaarden deskundigheid, plezier en bezieling.

Functie | Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Governance

Cardia heeft een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit vijf personen. De RvT ziet toe dat de Raad van Bestuur de organisatie effectief en doelmatig bestuurt met de best mogelijke kwaliteit van zorg. Ook vervult hij een klankbordfunctie en adviesrol bij strategische keuzes en vervult hij de werkgeversrol naar de bestuurder. De manier waarop de verhouding tussen bestuur en toezicht is geregeld, voldoet aan de Zorgbrede Governancecode.

Bestuur en toezicht – De relatie tussen bestuurder en toezichthouders wordt ervaren als betrokken, is gebaseerd op vertrouwen en biedt ruimte om de productieve dialoog verder uit te bouwen. De dynamiek in de zorg vraagt een actieve rol van de RvT. De RvT besteedt veel aandacht aan toekomstige ontwikkelingen. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter en het vertrek van een lid zijn er twee vacatures ontstaan in de Raad.

Met het aantrekken van twee nieuwe leden ontstaat een nieuw evenwicht met ruimte voor scherpte en specifieke vaardigheden.

Modern toezicht – De taak van bestuurders en toezichthouders is complexer geworden. Steeds meer gaat het ook en vooral om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat betekent een intensievere relatie met stakeholders. Het is uitdagend om de juiste balans te vinden tussen de leefwereld van de cliënt en de systeemwereld van regels en control. In lijn hiermee functioneert de RvT als professioneel team vanuit dialoog en openheid naar elkaar toe.

Op dit moment zoekt de RvT een voorzitter en een lid met de portefeuille vastgoed.

Open, evenwichtig in verbinding en verdieping, relatiegericht

Profiel

Aan de leden van de Raad worden verschillende functie-eisen gesteld. Een aantal functie-eisen geldt voor alle leden. Daarnaast hecht de RvT aan levenservaring, diversiteit en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering. Voor één van de nieuwe toezichthouders wordt bestuurlijke ervaring gewaardeerd en gewenst. Gezien de samenstelling van het team wordt bij voorkeur minimaal 1 vacature ingevuld door een vrouw.

Algemene profieleisen

 • Vermogen om op tactisch/strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over voorgelegde aangelegenheden en om het beleid te toetsen;
 • Sensitiviteit in het stellen van de juiste en scherpe vragen;
 • Wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder;
 • Intrinsiek aansluiten op en herkenbaar zijn in de christelijke identiteit van Cardia en actief bijdragen aan het vertalen daarvan in keuzes en handelen;
 • Werkervaring in, en/of aantoonbare affiniteit met maatschappelijke sectoren;
 • Binding met de missie, visie en doelen van Cardia;
 • Zicht op het management van professionele zorgorganisaties en oog voor de relatie tussen management en zorgprofessie;
 • Een scherpe blik op de spanning van budgetten en verantwoorde zorg voor kwaliteit van leven van ouderen;
 • Een onafhankelijke denker die kan reflecteren op eigen functioneren en bereid is eigen gedrag en functioneren te evalueren;
 • Onderschrijft met een moderne visie expliciet de Zorgbrede Governance Code;
 • Vermogen om binnen de RvT in teamverband te werken en om te gaan met verandering, onzekerheid en dynamiek;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie voor een adequate invulling van de functie;
 • Eventuele (neven)functie(s) die niet conflicterend zijn met de positie en doelstelling van Cardia;
 • Bekendheid met het werkgebied van Cardia en met een netwerk in deze regio.

Specifieke profieleisen portefeuille voorzitter

 • Evenwichtig, natuurlijk gezag, overstijgend boven de partijen;
 • Strategisch inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl;
 • Bezit visie en persoonlijkheid om een faciliterende rol te vervullen bij het menings- en besluitvormingsproces;
 • Aandacht voor de rol en bijdrage van elke individuele toezichthouder, weet het collectief vermogen van de raad te benutten;
 • Scherpte en zuiverheid in wat en wanneer geagendeerd dient te worden;
 • Omgevingssensitief, een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en overtuigend met de juiste toon;
 • Prettig in de omgang en communicatie, belangstellend en interpersoonlijke sensitief.

Specifieke profieleisen portefeuille Vastgoed

 • Brede expertise met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed;
 • Bij voorkeur met kennis van zorgvastgoed en zorgconcepten die van invloed zijn op de woonomgeving;
 • Kennis op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement en ervaring met de integrale aanpak van risicomanagement;
 • Inzicht in vastgoed financieringsvraagstukken om investeringsplannen adequaat te kunnen beoordelen;
 • Kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw, met bij voorkeur affiniteit met ICT, domotica en digitalisering;
 • Vermogen om cijfers in vastgoeddossiers en –scenario’s te doorzien;
 • Vraagt door naar kritische waarden en factoren in onderliggende processen en/of relevante omgevingsvariabelen.
Aanbod

De RvT-leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, die marktconform is en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

De eerste selectie en oriënterende gesprekken bij K+V zijn van 3 tot en met 6 december aanstaande. Begin januari volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de selectiecommissie bij Cardia in Den Haag. Dit wordt gevolgd door een adviesronde van benoembare kandidaten met de bestuurder en de interim voorzitter RvT en met vertegenwoordigers van OR en CR.

Geïnteresseerd

Ben jij geïnteresseerd in en gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 2 december vóór 12 uur jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Chris Boven, associé, 06-1074 3267 en Frank Snethlage, partner 06‑5131 0178.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht
Toezichthoudend

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.