K+V werving selectie interim management

voor MOvactor Zorg & Welzijn

Nieuwegein
Organisatie |

MOvactor

MOvactor is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Nieuwegein. MOvactor stimuleert sociale samenhang, participatie van bewoners (‘meedenken, mee beslissen en meedoen’) en geeft informatie, advies en ondersteuning. MOvactor stimuleert en ondersteunt mensen, zowel individueel als groepsgewijs en bevordert dat jong en oud zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, elkaar steunen en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Hierdoor draagt MOvactor bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. MOvactor bestaat uit een klein kernteam (ca. 20 medewerkers). De staftaken zijn grotendeels uitbesteed. Zie voor meer informatie: www.movactor.nl. 
De gemeente Nieuwegein heeft recentelijk een meerjarenopgave 2020-2024 opgesteld, die de basis vormt voor een meerjarenopdracht aan MOvactor.

MOvactor heeft in de afgelopen twee jaar een transitie doorgemaakt. De organisatie is voorbereid om uitvoering te kunnen geven aan de vraagstelling van de gemeente en samenleving van Nieuwegein. Onderdeel van deze transitie is de aanpassing van de governance: het huidige Raad van Toezicht-model wordt omgevormd naar een model van Toezichthoudend bestuur conform de governance code sociaal werk. De leden van de huidige Raad van Toezicht zullen medio dit jaar terugtreden en in hun plaats wordt een toezichthoudend bestuur gevormd bestaande uit een voorzitter en twee leden.

Functie | Voorzitter en twee leden Toezichthoudend Bestuur

Toezichthoudend bestuur

Het Toezichthoudend bestuur (verder bestuur) is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Een groot deel van de bestuurlijke taken is vervolgens gedelegeerd aan een directeur.
Het bestuur vervult de werkgeversrol naar de directeur en heeft tevens een adviserende rol naar deze.

De directie is belast met de dagelijkse leiding en de door het bestuur aan haar gedelegeerde taken. Daaronder valt bijvoorbeeld de werkgeversrol richting de werknemers. Ook bereidt de directie bestuursbesluiten voor en voert deze uit terwijl het bestuur deze vaststelt. De bevoegdheden van de directie zijn in de statuten en reglementen vastgelegd. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken door de directie.

Het bestuur stuurt op afstand. Het bestuur stelt de visie, de koers, het beleid en (financiële) verantwoordingen vast en delegeert de feitelijke aansturing van de organisatie zoveel mogelijk aan de directeur. Het bestuur bestaat bij de start uit drie personen. Met die minimumgrens als uitgangspunt bepaalt het bestuur zijn eigen omvang en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden. Van ieder van de leden wordt verwacht dat zij bekend zijn met het werkveld zorg & welzijn en dat zij het functioneren van de sociaalwerkorganisatie en van de directie kunnen beoordelen.

Het bestuur staat de directie daarnaast ook met raad terzijde. Op de gebieden die van wezenlijk belang zijn voor de maatschappelijke rol en de continuïteit van de sociaalwerkorganisatie moet daarvoor dus deskundigheid aanwezig zijn, in elk geval bedrijfseconomisch en kennis van de branche.

Maatschappelijk-betrokken Sturend-op-hoofdlijnen-met-oog-voor-details Goed-ontwikkeld-gevoel-voor-politiek-bestuurlijke-verhoudingen Maatschappelijke-ontwikkelingen

Profiel

Van alle leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om vanuit het doel en de grondslag van MOvactor de vertaling te maken naar de gewenste maatschappelijke positionering van de organisatie en dat zij organisatorische en bedrijfsmatige kennis en inzichten kunnen vertalen naar de uitvoeringspraktijk van MOvactor. Daarnaast behartig je de belangen van MOvactor op een evenwichtige wijze binnen het maatschappelijk speelveld van Nieuwegein en naar de gemeente.

Je beschikt over relevante netwerkcontacten c.q. bent in staat deze op te bouwen en te onderhouden. Je volgt de ontwikkelingen buiten de organisatie en kan deze beoordelen op hun implicaties voor MOvactor;

Van de Voorzitter wordt daarnaast specifiek verwacht dat zij/hij in staat is MOvactor zowel intern als extern te vertegenwoordigen.
Je bent daarnaast iemand die op een plezierige manier zorgt dat vergaderingen op hoofdzaken en besluitvorming gericht zijn; uiteraard met een zorgvuldige afweging van feiten en belangen.

Wij zoeken kandidaten die beschikken over:

 • HBO / academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met sociaal werk en op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het sociaal werk en gehele sociale domein
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met besturen en/of toezichthouden van een middelgrote instellingen in welzijn en zorg
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen
 • Expertise op één of meer van de volgende beleidsterreinen:
  • Arbeidsrecht/ juridische zaken
  • HR Management
  • Bedrijfskunde en organisatieontwikkeling
  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Onderwijs
  • Financiën
Aanbod

De geschatte tijdbesteding is bij aanvang 100 uur per jaar voor de leden en 150 voor de voorzitter. De bestuursleden ontvangen hiervoor een vergoeding die past binnen de honoreringsregeling toezichthoudend bestuur van Sociaalwerk Nederland.

Procedure

De procedure is gericht op een start voor het nieuwe bestuur in de loop van augustus. De oriënterende gesprekken bij K+V zijn gepland in de laatste week van juli. De gesprekken met MOvactor vinden in de eerste week van augustus plaats.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem (06 520 08 834), die deze opdracht begeleidt.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Voorzitter en twee leden Toezichthoudend Bestuur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.