Voorzitter Raad van Commissarissen – Scalabor

Een bescheiden mens en een sterke autoriteit
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Scalabor

Scalabor BV is hèt sociaal ontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Scalabor helpt werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben bij het krijgen en behouden van een plek op de arbeidsmarkt. Zij vallen bijvoorbeeld onder de Participatiewet, hebben een SW-dienstverband of zijn cliënt van het UWV. Ook niet-uitkeringsgerechtigden behoren tot de doelgroep. Zo worden hun mogelijkheden en talenten ontwikkeld en verbonden met werk. In totaal werken zo’n 2.000 mensen bij of via Scalabor en de omzet bedraagt € 30 mln per jaar. De mensen dragen bij aan drie drijvende principes:

 • Goed Werkgeverschap
 • Passend werk
 • Gezonde financiën

Voor de komende jaren is een positieve en op groei gerichte ambitie neergelegd om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken op het gebied van arbeid in relatie tot inclusie. Daarin zoekt de organisatie altijd de samenwerking met andere partijen om te komen tot oplossingen die werken. Scalabor B.V. is eigendom van de gemeente Arnhem en werkt voor 9 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Het toezicht is belegd bij de Raad van Commissarissen.

Functie

Voorzitter Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden, met uiteenlopende professionele en bestuurlijke achtergronden. Als eerste van de bij de oprichting van Scalabor tegelijkertijd benoemde commissarissen is de voorzitter aftredend en niet meer herkiesbaar. Aangezien de overige leden binnen 2 jaar na het ontstaan van deze vacature aftredend zijn, heeft de Raad besloten tot het werven van een collega-commissaris die tevens de voorzittersrol op zich neemt. Zodat de Raad weer voltallig is en met vertrouwen kan focussen op de toekomst.

De RvC heeft de volgende taken:

 1. Toezichthouden op het beleid van het bestuur, de bestuurder- directeur in deze, en op de algemene gang van zaken van de onderneming.
 2. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders.
 3. Het fungeren als een klankbord voor de bestuurder-directeur.
 4. Goedkeuren van de begroting, jaarrekening en andere belangrijke besluiten.
 5. Vervullen van de werkgeversrol van de statutaire bestuurder-directeur.

De RvC heeft de volgende externe uitdagingen benoemd:

 • Behoud van de verworven marktpositie, ook met behoud van de juiste bemensing, kennis en kunde, houding én trots. De arbeidsmarkt staat flink onder druk, niet in de laatste plaats vanwege aangescherpte wet- en regelgeving.
 • Het in stand houden van een goede werkrelatie met de deelnemende gemeenten in een uitdagende regio en een breed politiek landschap.
 • Aandacht houden voor en de visie doorontwikkelen op de arbeidsmarkt. Er zijn mensen die het niet meer lukt om goed mee te komen ondanks de krappe arbeidsmarkt. Het aantal ingezette SW deelnemers neemt af; andere deelnemers treden toe. Dilemma’s die impact hebben op de organisatie de komende decennia en dit vraagt onze volle aandacht, want iedereen telt mee!

En interne uitdagingen:

 • De transitie doorzetten van het ‘oude’ SW-bedrijf naar een volwassen ‘Ontwikkelbedrijf van de toekomst’. Robuust in slagkracht en robuust in mensen.
 • Het soepel kunnen afstemmen van de producten- en dienstenportefeuilles op de beschikbare kennis en kunde van medewerkers. Dit vraagt lef, ondernemerschap, creativiteit en slagvaardigheid van het team. Het team is in beweging en de opbouw van het team vraagt daarom aandacht.
 • De SW uitstroom zal met nieuwe diensten moeten worden opgevangen.
 • Het up-to-date houden van de bedrijfs- en IT-processen, met de flexibiliteit om op- en af te kunnen schalen naar gelang behoefte zodat er snel ingespeeld kan worden op veranderende marktomstandigheden, zodat er een wendbare organisatie staat, paraat voor de toekomst.
Stabiel Empathisch Verbindend Flexibel in denken en effectief in handelen Constructief kritische opstelling Stimulerende communicatieve vaardigheden Politiek sensitief Ruimte kunnen geven en pakken Reflectief Humor

Profiel

Scalabor heeft door de ondernemingsdoelstelling gericht op bijzondere doelgroepen en vanwege de politieke context waar rekening mee gehouden moet worden, een ander karakter dan B.V.’s in een puur commerciële omgeving. Leden van de RvC zijn maatschappelijk betrokken en begrijpen dat de organisatie gebaat is bij goed ondernemerschap om een gezonde bedrijfsvoering te kunnen continueren. Daarnaast is het van belang dat de aandeelhouder, de gemeente Arnhem, ook meegenomen wordt in ontwikkelingen en de belangrijkste besluiten.

Algemene kenmerken:

 • Ervaring op het gebied van bestuur van een onderneming en/of toezicht daarop.
 • Aantoonbare maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Affiniteit met arbeidsmarktontwikkelingen in algemene zin en met het specifieke werkveld en de werknemerspopulatie van Scalabor.
 • Een teamspeler met een bevragende, onafhankelijke, constructieve opstelling.
 • Beschikken over de vaardigheid om belangentegenstellingen te overbruggen.
 • Voldoende tijd beschikbaar om gestalte te geven aan het beginsel van ’afstandelijke nabijheid’.

Het voorzittersprofiel brengt:

 • Een klankbord en sparringpartner van de bestuurder-directeur; senioriteit en complementariteit is een oprechte wens.
 • De kwaliteit om als voorzitter vooral aandacht te hebben voor het op tafel krijgen van alle relevante inzichten en op grond daarvan tot evenwichtige besluiten en adviezen te komen.
 • De sfeer bewaken en iedereen te horen en te zien.
 • Affiniteit met de publieke wereld en de ervaring met de uitdagingen van het leiden van ondernemingen in deze maatschappelijke context.
 • Een echt onafhankelijke voorzitter met tact die de rust bewaart.
 • Kennis en begrip van de onderstroom in organisaties en hierop kunnen inspelen.

Op individueel niveau door:

 • Een prettige, stevige persoonlijkheid, die soepel beweegt in het complexe (externe) krachtenveld.
 • Een moderne voorzitter, dienend, verbindend, randvoorwaarden scheppend.
 • In aanpak overtuigend, inspirerend en ondernemend, zakelijk en die zichzelf durft te laten zien.
 • Een rolvaste houding; soms achter, soms voor en soms ernaast maar altijd samen als een Scalabor.
 • Zij of hij brengt scherpte en inhoud aan tafel, constructief en in staat om de uitdagende en goede vragen te stellen.
 • Iemand die zichzelf niet altijd té serieus neemt.

Aanbod

De kans om in een Raad terecht te komen die prettig en goed met elkaar samenwerkt in positieve sfeer en die elkaar uitdaagt en versterkt bij een prachtige inclusieve organisatie die impact maakt.

De benoemingstermijn is voor vier jaar, die eenmaal verlengd kan worden.
De tijdsbesteding van de leden van de RvC is gemiddeld 1 dag per maand (4 RvC-vergaderingen, 4 vergaderingen van de Audit Commissie en twee vergaderingen van de AVA per jaar).
De vacatievergoeding is voor de voorzitter € 13.800,– per jaar.

Scalabor zet zich dagelijks in voor een inclusieve en diverse samenleving waarin iedereen zijn talenten optimaal kan ontwikkelen.  Die inclusiviteit begint bij onszelf in de vorm van een organisatie waarvan de samenstelling divers is en niemand wordt uitgesloten. Voel je dus welkom bij Scalabor, wie je ook bent of hoe je ook in het leven staat.

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de RvC en een vertegenwoordiger van de aandeelhouder. De bestuurder-directeur neemt als adviseur deel aan het selectieproces.

In week 14 worden preselectie-gesprekken gevoerd bij K+V.
Er zijn twee selectierondes: de eerste ronde is op vrijdagochtend 19 april, dit zijn korte kennismakingen met twee commissies van 20 minuten.
In de tweede ronde op maandag 22 april laat in de middag spreek je uitgebreid met twee leden van de RvC en de bestuurder-directeur.

Benoeming door de aandeelhouders is gepland in mei. Beoogde startdatum is juli 2024.

Geïnteresseerd

Wil jij kennis en expertise brengen en halen en breng jij de kwaliteiten mee voor deze uitdagende Voorzittersrol? Herken jij jezelf in deze omschrijving en ben je geïnteresseerd in deze ultieme kans bij deze maatschappelijke organisatie? Reageer snel maar uiterlijk 24 maart aanstaande door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Micha van Aart (06-4639 0312) en Johannes Arets (06-10260 480) die deze procedure vanuit K+V begeleiden.

 Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.